Forum Dinozaury.com

Forum Dinozaury.com

z nami przeniesiesz się w czasie...
 
Teraz jest 23 kwietnia 2019, o 11:43

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: [ARTYKUŁ] Róşnorodność form dinozaurĂłw: teropody
PostNapisane: 17 września 2006, o 17:21 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1333
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Obecja wersja artykułu: viewtopic.php?f=6&t=3155


NAZWA:
Theropoda sÄ? bardzo zr??znicowane w obrÄ?bie dinozaur??w gadziomiednicznych. Podczas jury niekt??re teropody wyewoluowa??y w opierzone, latajÄ?ce formy. Ich potomkami sÄ? dzisiejsze ptaki. Theropoda ("zwierzece/ssacze stopy") otrzyma??o nazwÄ? wcze??nie, wraz z Ornithopoda ("ptasie stopy"). Obecnie uwa??a siÄ?, ??e nazwy te by??y pomylone, poniewa?? to stopy teropod??w by??y podobne do ptasich, a ornitopod??w do jakich?? ssak??w (np. nosoro??c??w). Jest jednak ju?? za p????no, by cokolwiek w tej sprawie mo??na by??o zmieniÄ?.

Obrazek

Archaeopteyx lithographica- jeden z najstarszych praptak??w


BUDOWA I R????NORODNO?šÄ?: WiÄ?kszo??Ä? teropod??w by??a drapie??nikami o pi??kowanych zÄ?bach (choÄ? niekt??re formy posiada??y podobnie jak ptaki bezzÄ?bny dzi??b). Teropody mia??y ma??e ramiona i bardzo dobrze umiÄ???nione, silne ko??czyny tylne z podudziem d??u??szym od uda. Wszystkie by??y dwuno??ne i porusza??y siÄ? w pozycji p????wyprostowanej.

Wczesne teropody sÄ? nazywane potocznie ,,herrerazaurami'' (choÄ? niewiadomo czy teropodami rzeczywi??cie by??y). MajÄ? one wiele prymitywnych cech. Posiada??y po piÄ?Ä? palcy, przy czym dwa zewnÄ?trzne by??y bardzo ma??e i bez pazur??w.

Neotheropoda dzielÄ? siÄ? na dwie grupy. By??y to Coelophysoidea oraz Averostra.

Coelophysoidea by??y prymitywnymi neoteropodami, dawniej zaliczanymi do Coelurosauria. Coelofyzoidy charakteryzowa??y siÄ? "szczerbÄ?" w g??rnej szczÄ?ce. Upodabnia??a ona je do spinozaur??w. Budowa ko??ci zbli??a je jednak do herrerazaur??w. By??y to najprawdopodobniej praprzodkowie p????niejszych teropod??w.

Do awerostryd??w zalicza siÄ? tetanury i ceratozaury.

Tetanury charakteryzujÄ? siÄ? "d??o??mi" o trzech lub dw??ch palcach, lekkimi czaszkami oraz usztywnionymi ogonami (stÄ?d nazwa grupy). Dzielimy je na Coelurosauria i Carnosauria oraz nadrodzinÄ? Megalosauroidea. Coelurozaury by??y bardzo zr????nicowane pod wzglÄ?dem budowy cia??a, jak i rozmiarami oraz trybem ??ycia. Kiedy?? grupa Coelurosauria zawiera??a wszystkie ma??e drapie??niki, a Carnosauria du??e. Ten system jest jednak ju?? dawno przestarza??y. Z grupy Coelurosauria wy??Ä?czono kilka rodzin (np. Coelyphysoidea), natomiast kilka dodano (w tym ptaki i tyranozaury). Wyr????niamy:

-Tyrannosauroidea: fascynujÄ?ca grupa coelurozaur??w o cechach karnozaur??w, do kt??rych dawniej przynale??a??a. Z coelurozaurami ??Ä?czy ich charakterystyczna budowa stawu skokowego (podobnego budowÄ? do ptasiego) oraz znaleziska form po??rednich pomiÄ?dzy nimi (Guanlong, Eotyrannus). Tyranozaury mia??y jedynie po dwa palce u ko??czyn przednich, kt??rych przeznaczenie nie jest znane. By??a to jedna z ostatnich grup dinozur??w, kt??re wymar??y ostatecznie 65 mln lat temu. By??y to prawdopodobnie zwierzÄ?ta padlino??erne. Wczesne tyranozauroidy by??y przypuszczalnie opierzone. Ich potomkowie utracili tÄ? cechÄ?, a pi??ra posiada??y jedynie ich pisklÄ?ta.

-Oviraptorosauria: owiraptory mia??y zamiast zÄ?b??w mocny dzi??b, kt??rego u??ywa??y do walk i mia??d??enia muszli ma????, kt??rymi przypuszczalnie siÄ? ??ywi??y. Opr??cz nich zjada??y r??wnie?? owoce, skorupiaki oraz ma??e krÄ?gowce. Wszystkie owiraptory mia??y cia??o pokryte puchem i pi??rami. Zaliczane sÄ? do nich cztery rodziny: Caudipterygidae, Avimimidae, Oviraptoridae i Caenagnathidae.

-Therizinosauria: sÄ? one krewnymi owiraptor??w i prowadzi??y podobny tryb ??ycia. Ich cechÄ? charakterystycznÄ? sÄ? zdumiewajÄ?co d??ugie pazury ko??czyn przednich, kt??rych przeznaczenie wciÄ??? jest tematem licznych dyskusji. Mog??y one s??u??yÄ? prawdopodobnie do rozkopywania ziemi w poszukiwaniu soczystych korzeni oraz bulw, przyciÄ?gania niedostÄ?pnych ga??Ä?zi drzew, obrony przed drapie??nikami i walki o partnera. By??y to zwierzÄ?ta ro??lino??erne lub wszystko??erne. PoczÄ?tkowo sprawi??y paleontologom duzy problem, gdy?? nie wiadomo by??o tak naprawdÄ? do jakiej grupy dinozaur??w je przydzieliÄ?. Ze wzglÄ?du na ptasiÄ? miednicÄ? ??Ä?czono je z dinozaurami ptasiomiednicznymi. P????niej zrodzi??a siÄ? koncepcja, i?? terizinozaury sÄ? potomkami prozauropod??w. Po odkryciu okaz??w takich jak Beipiaosaurus, czy Segnosaurus, a tak??e prymitywnych ich przedstawicieli, wiadomo ju?? by??o, ??e mamy do czynienia z teropodami.

-Ornithomimosauria: daleko spokrewnione z tyranozaurami i trodonami, ornitomimozaury, nazywane sÄ? czÄ?sto ,,strusiokszta??tnymi''. Trybem ??ycia i budowÄ? rzeczywi??cie przypomina??y du??e nieloty. Charakteryzowa??a ich d??uga szyja i p??aski, prawie bezzÄ?bny pysk. SÄ? one potomkami rodziny wczesnych coeluroid??w z rodziny Coeluridae. ?šwiadczÄ? o tym r??wnie?? formy, kt??re wydajÄ? siÄ? byÄ? f. posrednimi, np. Koparion.

-Deinonychosauria: ich cechÄ? charakterystycznÄ? jest du??y pazur u drugiego palca stopy, kt??rym zwierzÄ? mog??o ,,machaÄ?'' w g??rÄ? i w d????. Trodony zaliczane do deinonychozaur??w, ze wzglÄ?du na szpon, obecnie sÄ? uwa??ane za krewnych ornitomimozaur??w. Deinonychozaury by??y prawdopodobnie bardzo blisko spokrewnione z przodkami wsp????czesnych ptak??w, na co wskazuje ptasia budowa bioder. Do kladu tego ostatnio zaproponowano przy??Ä?czyÄ? r??wnie?? rodzinÄ? Archaeopterigidae, kt??re jak dotÄ?d tworzy z deinonychozaurydami grupÄ? Archaeopterygiformes.

-Coeluridae: rodzina nie nale??Ä?ca do ??adnej z wymienionej powy??ej grup. Jej przedstawiciele sÄ? praprzodkami wszystkich coelurozaur??w.

-Alvarezsauridae: rodzina coelurozaur??w, uwa??ana za prymitywne ptaki. SÄ? to jednak prawdopodobnie ornitomimozauroidy wywodzÄ?ce siÄ? od trodon??w. Do niedawna uwa??ano, i?? alwarezaurydy posiada??y tylko po jednym palcu u ka??dej z d??oni. Dok??adne badania pozwoli??y ustaliÄ?, i?? posiada??y one r??wnie?? zredukowane palce, kt??re sk??ada??y siÄ? z delikatnych ko??ci i kostek.

Do karnozaur??w nale??Ä? rodziny:

- Allosauridae: du??e drapie??niki, kt??rych zr????nicowanie przypada podczas ery ,,Wielkiego Wymierania'''. Dominowa??y one g????wnie w Ameryce P????nocnej skÄ?d znanych jest wiele ich skamienia??o??ci (np. Alberta). Allozaury licznie wystÄ?powa??y r??wnie?? w Europie. Mia??y one masywna budowÄ? cia??a. Charakterystyczne dla allozaur??w sÄ? bardzo mocne, tr??jpalczaste ko??czyny przednie. Allozaury polowa??y prawdopodobnie w ma??ych grupach lub parach.

- Carcharodontosauridae: OsiÄ?ga??y one imponujÄ?ce rozmiary i by??y jednymi z najwiÄ?kszych teropod??w. Skamienia??o??ci karcharodontozaur??w odnajdywano w Ameryce Po??udniowej, A. P????nocnej i Europie. Becklespinax i Acrocanthosaurus posiada??y kostne naro??le na grzbietach, kt??re przypuszczalnie pokrywa??a sk??ra. Upodobnia??o je to, do spinozaur??w. Inne karchrodontozaury mia??y cechy zbli??ajÄ?ce je do allozaur??w. To jest: masywne czaszki, silne ko??czyny przednie i tylne. Podobnie jak one polowa??y w parach. Rodzine tÄ? dzieli siÄ? na dwie podrodziny: Giganotosaurinae oraz Carcharodontosaurinae

- Sinraptoridae: to wczesne allozauroidy, bÄ?dÄ?ce praprzodkami allozaur??w i karcharodontozaur??w.

do tetanur??w zalicza siÄ? tak??e megalozauroidy. By??y to du??e teropody wyspecjalizowane w wielu sposobach zdobywania pokarmu miÄ?snego. Megalosauridae by??y g????wnie padlino??erne, lecz polowa??y tak??e na ??redniej wielko??ci ornitopody. Mia??y one bardzo dobrze umiÄ???nione szczÄ?ki i masywne ??by. CechÄ? bardzo charakterystycznÄ? rodziny Spinosauridae by??a naro??l w kszta??cie ,,??agla''. Niekt??re, takie jak Baryonyx, mia??y du??y, zakrzywiony szpon na przedniej ??apie. Najbli??szymi krewnymi spinozaur??w, by??y Streptospondylus cuvieri, Sigilmassasaurus brevicollis i Chilantaisaurus maortuensis uwa??ane przez niekt??rych za ich przodk??w i zaliczane do wsp??lnej rodziny Sigilmassasauridae (?).


Ceratozaury nie bÄ?dÄ?ce tetanurami to:

- Neoceratosauria: wlicza siÄ? do nich trzy rodziny- Ceratosauridae, Abelisauridae i Noaceratosauridae. Ceratozaury charakteryzowa??y charakterystyczne wyrostki na pysku i nad oczami. Abelizaury mia??y wiele prymitywnych cech. Posiada??y kr??tkie lub szczÄ?tkowe ko??czyny przednie. Prawdopodobnie rzadko polowa??y i ??ywi??y siÄ? g????wnie padlinÄ?. Trzecia rodzina to wczesne neoceratozaury. Jeden z jej przedstawicieli, Noasaurus, mia?? charakterystyczny jedynie dla dromeozaur??w pojedynczy szpon. R??wnie?? Masiakasaurus mia?? wiele odmiennych cech. Posiada?? on zÄ?by podobne do tych jakie maja pterozaury, a jak wiadomo dinozaury nie sÄ? blisko spokrewnione z tymi gadami. Masaiakazaur by?? prawdopodobnie rybo??erny. Mo??na wiÄ?c wymieniÄ? du??Ä? r????norodno??Ä? neoceratozaur??w, kt??re do dzi?? pozostajÄ? tajemniczÄ? grupÄ? teropod??w.


WYSTÄ?POWANIE: teropody zdÄ???y??y zasiedliÄ? wszystkie kontynenty (w tym AntarktydÄ?). Najbardziej rozprzestrzeni??y siÄ? w Ameryce Po??udniowej A. P????nocnej i Azji. Teropody ??y??y r??wnie?? w Europie, jak zar??wno i Afryce. Z tego ostatniego kontynentu znane sÄ? m.in. olbrzymie okazy teropod??w (np. Spinosaurus). Neoceratozaury dominowa??y g????wnie na Gondwanie, kiedy tetanury na p????kuli p????nocnej.


CIEKAWOSTKI:
Pierwszym odkrytym oraz opisanym teropodem (jak i dinozaurem) by?? Megalosaurus, kt??rego szczÄ?tki wielokrotnie opisywano jako pozosta??o??Ä? po olbrzymich ludziach. Skamienia??o??ci megalozaura by??y znane ju?? w XVII wieku. Pod nazwÄ? Megalosaurus opisywano wiele du??ych teropod??w.

Cryolophosaurus ellioti- karnozaur odkryty na Antarktydzie. Jest on trzecim dinozaurem odkrytym na tym kontynencie. Jest to jednak teropod o niepewnej systematyce.

Guanlong wucaii- nowoodkryty tyranozauroid, kt??ry jest zwierzeciem po??rednim miÄ?dzy tyranozaurami, a coelurozaurami.

Mei long- teropod, kt??ry zginÄ??? podczas snu. Do ostatniej drzemki u??o??y?? siÄ? podobnie jak dzisiejsze ptaki, z g??owÄ? schowanÄ? pod ,,skrzyd??a''.

Mapusaurus roseae- nowy argenty??ski karcharodontozaur z podrodziny Giganotosaurinae.

Deinoncheirus mirificus- odkryty przez polska wyprawÄ? paleontologiczna gatunek teropoda. Zosta??y odnalezione jedynie monstrualne przednie ko??czyny, czÄ???ci ??eber i ??opatki zwierzÄ?cia. Jest on zaliczany do ornitomimozauroid??w.

Rajasaurus narmadensis- niedawno opisany abelizaur z Indii.

Obecnie czeka na sw??j opis du??a ilo??Ä? nowoodkrytych teropodow, miedzy kt??rymi sÄ? r??wnie?? szczÄ?tki dotÄ?d nieznanych karcharodontozauroid??w i allozauroid??w


WIZERUNKI:
Abelisaurus comahuensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... li_big.jpg

Achillobator giganticus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... il_big.jpg

Alectrosaurus soleni
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ct_big.jpg

Allosaurus fragilis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... os_big.jpg

Aublysodon mirandus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ly_big.jpg

Alxasaurus elesitaiensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... as_big.jpg

Avimimus portentosus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... mi_big.jpg

Bahariasaurus ingens
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ar_big.jpg

Baryonyx walerki
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... yo_big.jpg

Becklespinax altispinax
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... kl_big.jpg

Beipiaosaurus inexpectus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... pi_big.jpg

Caenagnathasia martinsoni
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... na_big.jpg

Carcharodontosaurus saharicus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ch_big.jpg

Caseosaurus crosbyensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... eo_big.jpg

Caudipteryx zoui
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... di_big.jpg

Ceratosaurus nasicornis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... to_big.jpg

Chindesaurus bryansmalli
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... nd_big.jpg

Coelophysis bauri
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... lo_big.jpg

Cryolophosaurus elliotti
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... lo_big.jpg

Daspletosaurus torosus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... pl_big.jpg

Deinocheirus mirificus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... us_big.jpg

Deinonychus antirrhopus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... no_big.jpg

Dilophosaurus wetherilli
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ph_big.jpg

Dromaeosaurus albertensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ma_big.jpg

Elaphrosaurus bambergi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ph_big.jpg

Enigmosaurus mongolienis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... gm_big.jpg
Eoraptor lunensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ap_big.jpg

Fukuiraptor kitadaniensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ku_big.jpg

Futabasaurus lambert
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ub_big.jpg

Gallimimus bullatus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... i2_big.jpg

Gorgosaurus libratus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... go_big.jpg

Harpymimus okladnikovi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... py_big.jpg

Herrerasaurus ischigualastensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... re_big.jpg

Indosaurus matleyi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... os_big.jpg

Ingenia yanshini
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... en_big.jpg

Irritator chalengeri
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... it_big.jpg

Kakuru kujani
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ur_big.jpg

Liliensternus liliensterni
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ie_big.jpg

Lukousaurus yini
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ou_big.jpg

Maleevosaurus novojilovi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ee_big.jpg

Marshosaurus bicentisimmus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... sh_big.jpg

Masiakasaurus knopfleri
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ia_big.jpg

Megalosaurus bucklandi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... lo_big.jpg

Megaraptor namunhuaiquii
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... r2_big.jpg

Monolophosaurus jiangi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ol_big.jpg

Nanotyrannus lancensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ot_big.jpg

Neovenator salerii
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ve_big.jpg

Noasaurus leali
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... sa_big.jpg

Nomingia gobiensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... in_big.jpg

Nothronychus mckinleyi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... hr_big.jpg

Nqwebasaurus thwazi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... eb_big.jpg

Ornitholestes hermanni
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... th_big.jpg

Ornithomimoides mobilis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ho_big.jpg

Ornithomimus velox
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... it_big.jpg

Oviraptor philoceratops
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ra_big.jpg

Ozraptor subotaii
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ap_big.jpg

Piatnitzkysaurus floresi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... tn_big.jpg

Podokesaurus holyokensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ok_big.jpg

Poekilopleuron bucklandi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ki_big.jpg

Protarchaeopteryx robusta
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ta_big.jpg

Protoavis texensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... to_big.jpg

Rapator ornitholestoides
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... to_big.jpg

Rinchenia mongoliensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ch_big.jpg

Saurophaganax maximus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... az_big.jpg

Saurornitholestes langstoni
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... zz_big.jpg

Shuvosaurus inexpectatus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... us_big.jpg

Siamotyrannus isanensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... us_big.jpg

Sinosaurus triassicus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... no_big.jpg

Struthiomimus altus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ut_big.jpg

Suchomimus tenerensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ho_big.jpg

Szechuanosaurus campi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... us_big.jpg

Therizinosaurus cheloniformis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... ri_big.jpg

Tochisaurus nemegtensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... hi_big.jpg

Troodon formosus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... od_big.jpg

Torvosaurus tanneri
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... vo_big.jpg

Tarbosaurus bataar
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... aa_big.jpg

Tyrannosaurus rex
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... n3_big.jpg

Unenlagia comahuensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... nl_big.jpg

Utahraptor oweni
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... hr_big.jpg

Variraptor mechinorum
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... or_big.jpg

Velociraptor mongoliensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... c4_big.jpg

Velocisaurus unicus
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... us_big.jpg

Xuanhanosaurus qilixianensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... us_big.jpg

Yangchuanosaurus shangyouensis
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/lig ... gc_big.jpg


Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2007, o 13:33 przez Sebastian, łącznie edytowano 16 razy

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: teropody
PostNapisane: 17 września 2006, o 18:04 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 12:39
Posty: 1606
Lokalizacja: Třinec, Česká republika
Sebastian napisał(a):
NAZWA: Pierwszym odkrytym teropodem (jak i dinozaurem) by?? Megalosaurus, kt??rego szczÄ?tki wielokrotnie opisywano jako pozosta??o??Ä? po olbrzymich ludziach.


Moze warto dopisac, ze skamienialosci megalozaura sa znane juz z XVII wieku, kiedy to Robert Plot, profesor chemii na Uniwersytecie Oxfordzkim, uznal znaleziony w kamieniolomie femur (kosc udowa) za pozostalosc po olbrzymowi. Jednak wg szkicu pozniej stwierdzono, ze owa kosc w rzeczywistosci nalezala do miesozernego dinozaura. Jak juz jestesmy u szczegolow, to mozna tez wspomniec o tym, ze megalozaur byl nawet pierwszym opisanym dinozaurem. Otoz w roku 1824 William Buckland opisal skamienialosci pod nazwa rodzajowa Megalosaurus. Buckland myslal, ze chodzi o zwierze blisko spokrewnione z kladem Sauria. Oszacowal go na jakies 12 m. Az dopiero o dwa lata pozniej, przez Georgesa Cuviera nadana mu zostala nazwa gatunkowa "bucklandii". Otoz to tak tylko na poczatek :wink:

Cytuj:
Theropoda to bardzo zr????nicowany rzÄ?d dinozaur??w gadziomiednicznych.


Eh... z tym jednostkami taksonomicznymi. Jesli juz uwazamy Dinosauria nadrzedem (choc klad powinien byc klasa), to w wypadku Theropoda chodzi o podrzad...

Cytuj:
Theropoda ("stopy bestii")


Hmm... Chyba powinno byc "zwierzece stopy", bo tu chodzi o zwierzeta miesozerne. Gdyby chodzilo o jakies tam "bestie", to nazwa zostalaby zaczerpnieta z Biblii czy mitologii.

Cytuj:
Wczesne teropody sÄ? nazywane potocznie ,,herrerazaurami''.


O ile herrerazaury sa w ogole teropodami :wink:

Cytuj:
W??r??d veratozaur??w wyr????niamy:


ceratozaurow...

Cytuj:
(np. Coelyphosauridae)


Co to jest Coelyphosauridae?

Cytuj:
kt??rym zwierzÄ? mog??o machaÄ? w g??rÄ? i w d????.


"Machac"? :)

Cytuj:
Troodonty zaliczane do deinonychozaur??w, ze wzglÄ?du na szpon, obecnie sÄ? uwa??ane za krewnych ornitomimozaur??w.


???

Cytuj:
WYSTÄ?POWANIE: teropody zdÄ???y??y zasiedliÄ? wszystkie kontynenty (w tym AntarktydÄ?). Najbardziej rozprzestrzeni??y siÄ? w Ameryce Po??udniowej (Argentyna) i A. P????nocnej (USA i Kanada). Jednak i na innych kontynentach spotyka sie du??Ä? ilo??Ä? ich skamienia??o??ci.


Teropody zyly rowniez w Europie, jak zarowno Azji i Afryce... warto to dopisac, bo np. z Afryki znane sa olbrzymie okazy, jak np. spinozaur czy karcharodontozaur :wink:

Cytuj:
CIEKAWOSTKI:
Cryolophosaurus ellioti- allozauroid odkryty na Antarktydzie. Jest on trzecim dinozaurem odkrytym na tym kontynencie.


Moze warto uwzglednic, ze jego klasyfikacja jest niepewna...
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryolophos ... sification

Co do tych ciekawostek, chyba bym raczej dodal, ze obecnie czeka na swoj opis duza ilosc nowoodkrytych teropodow, miedzy ktorymi sa rowniez szczatki datad nieznanych karcharodontozaurydow, allozaurydow... :wink:

EDIT
Ej... jeszcze wizerunki przelecialem jednym okiem (troche mi sie spieszy)... Tyrannosaurus bataar=Tarbosaurus bataar...

_________________
Wild Prehistory


Ostatnio edytowano 17 września 2006, o 18:34 przez Daniel Madzia, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: teropody
PostNapisane: 17 września 2006, o 19:14 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1333
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Daniel Madzia napisał(a):
Sebastian napisał(a):
NAZWA: Pierwszym odkrytym teropodem (jak i dinozaurem) by?? Megalosaurus, kt??rego szczÄ?tki wielokrotnie opisywano jako pozosta??o??Ä? po olbrzymich ludziach.


Moze warto dopisac, ze skamienialosci megalozaura sa znane juz z XVII wieku, kiedy to Robert Plot, profesor chemii na Uniwersytecie Oxfordzkim, uznal znaleziony w kamieniolomie femur (kosc udowa) za pozostalosc po olbrzymowi. Jednak wg szkicu pozniej stwierdzono, ze owa kosc w rzeczywistosci nalezala do miesozernego dinozaura. Jak juz jestesmy u szczegolow, to mozna tez wspomniec o tym, ze megalozaur byl nawet pierwszym opisanym dinozaurem. Otoz w roku 1824 William Buckland opisal skamienialosci pod nazwa rodzajowa Megalosaurus. Buckland myslal, ze chodzi o zwierze blisko spokrewnione z kladem Sauria. Oszacowal go na jakies 12 m. Az dopiero o dwa lata pozniej, przez Georgesa Cuviera nadana mu zostala nazwa gatunkowa "bucklandii". Otoz to tak tylko na poczatek :wink:

Cytuj:
Theropoda to bardzo zr????nicowany rzÄ?d dinozaur??w gadziomiednicznych.


Eh... z tym jednostkami taksonomicznymi. Jesli juz uwazamy Dinosauria nadrzedem (choc klad powinien byc klasa), to w wypadku Theropoda chodzi o podrzad...

Cytuj:
Theropoda ("stopy bestii")


Hmm... Chyba powinno byc "zwierzece stopy", bo tu chodzi o zwierzeta miesozerne. Gdyby chodzilo o jakies tam "bestie", to nazwa zostalaby zaczerpnieta z Biblii czy mitologii.

Cytuj:
Wczesne teropody sÄ? nazywane potocznie ,,herrerazaurami''.


O ile herrerazaury sa w ogole teropodami :wink:

Cytuj:
W??r??d veratozaur??w wyr????niamy:


ceratozaurow...

Cytuj:
(np. Coelyphosauridae)


Co to jest Coelyphosauridae?

Cytuj:
kt??rym zwierzÄ? mog??o machaÄ? w g??rÄ? i w d????.


"Machac"? :)

Cytuj:
Troodonty zaliczane do deinonychozaur??w, ze wzglÄ?du na szpon, obecnie sÄ? uwa??ane za krewnych ornitomimozaur??w.


???

Cytuj:
WYSTÄ?POWANIE: teropody zdÄ???y??y zasiedliÄ? wszystkie kontynenty (w tym AntarktydÄ?). Najbardziej rozprzestrzeni??y siÄ? w Ameryce Po??udniowej (Argentyna) i A. P????nocnej (USA i Kanada). Jednak i na innych kontynentach spotyka sie du??Ä? ilo??Ä? ich skamienia??o??ci.


Teropody zyly rowniez w Europie, jak zarowno Azji i Afryce... warto to dopisac, bo np. z Afryki znane sa olbrzymie okazy, jak np. spinozaur czy karcharodontozaur :wink:

Cytuj:
CIEKAWOSTKI:
Cryolophosaurus ellioti- allozauroid odkryty na Antarktydzie. Jest on trzecim dinozaurem odkrytym na tym kontynencie.


Moze warto uwzglednic, ze jego klasyfikacja jest niepewna...
http://en.wikipedia.org/wiki/Cryolophos ... sification

Co do tych ciekawostek, chyba bym raczej dodal, ze obecnie czeka na swoj opis duza ilosc nowoodkrytych teropodow, miedzy ktorymi sa rowniez szczatki datad nieznanych karcharodontozaurydow, allozaurydow... :wink:

EDIT
Ej... jeszcze wizerunki przelecialem jednym okiem (troche mi sie spieszy)... Tyrannosaurus bataar=Tarbosaurus bataar...


Wprowadzam potrzebne zmiany


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 18 września 2006, o 13:49 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1333
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
DziÄ?ki. A czy sÄ? co sÄ?dzicie o teropodach o niepewnej klasyfikacji :?: Mam tu na my??li Siamotyrannus, Rapator, Monolophosaurus, Megaraptor, Lukousaurus, Dilophosaurus, Ozraptor, Proceratosaurus, Deinocheirus, Cryolophosaurus, Lourinhanosaurus i Caseosaurus.


Ostatnio edytowano 15 grudnia 2006, o 19:15 przez Sebastian, łącznie edytowano 3 razy

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 18 września 2006, o 15:37 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Siamotyrannus na pewno jest tyranozauroidem.
Ornitholestes by?? zwyk??ym celurozaurem.

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 18 września 2006, o 20:24 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 12:39
Posty: 1606
Lokalizacja: Třinec, Česká republika
Na poczatek - juz napisales, ze przez Ciebie wymienione rodzaje maja niepewna klasyfikacje. I oto moje pytanie - czy warto znow narzucaj nasze prywatne zdania (skoro nie jestesmy zawodowymi paleontologami i prawdopodobnie jeszcze nikt z nas nie widzial skamienialosci wszystkich ponizej wymienionych rodzajow - i juz w ogole nie majac tyle wiadomosci by pozwolic sobie na jakiekolwiek zdania)? Taka dyskusja jedynie doprowadzi do zamieszan. Jesli juz mowimy o pozycji taksonomicznej rodzajow (gatunkow), ktorych trudno jest sklasyfikowac, uwzgledniajmy poglady naukowcow - np. "XY w swej pracy z roku 2003 zauwazyl(a), ze Z ma duzo wspolnych cech z J, wiec w obu wypadkach moze chodzic o przedstawicieli rodziny K...".

Cytuj:
Siamotyrannus to tyranozauroid (choÄ? niekt??rzy uwa??ajÄ?, ze to sinraptor)


Buffetaut, Suteethorn i Tong (1996) opisali go jako prymitywnego tyranozauroida. Jednak Rauhut (2000) i Holtz et al. (2004) uwazaja, ze Siamotyrannus to karnozaur. Jesli chodzi o allozauroida, nie wiadomo...

Cytuj:
Rapator to sinraptor lub krewny bazalnego allozauroida Neovenator.


A zrodlo? R. ornitholestoides (Huene, 1932) jest wg Holtza et al. (2004) alvarezzaurydem (aczkolwiek jest znany tylko z fragmentu konczyny przedniej).

Cytuj:
Monolophosaurus to wed??ug mnie allozauroid reprezentujÄ?cy nowÄ? rodzinÄ?.


Na podstawie czego tak uwazasz? Nigdzie nie znalazlem, ze by monolofozaura uwazano za allozauroida. Jego pozycja wydaje sie byc wmiare stala w obrebie kladu Carnosauria.

Cytuj:
Megaraptor to wed??ug mnie krewny Noasaurus i nale??y do tej samej rodziny.


Dlaczego? Przeciez wiadomo, ze znaleziony szpon byl na konczynach przednich, nie tylnych. Jego pozycja wprawdzie jest niepewna, ale chyba raczej wsrod Tetanurae, a nie Ceratosauria.

Cytuj:
Lukousaurus i Proceratosaurus to coelyfozauroidy bÄ?dÄ?ce przodkami Neoceratosauria.


Trudno powiedziec. Lukousaurus yini byc moze nawet nie jest dinozaurem. A Proceratosaurus bradleyi to celurozaur:
http://www.dinoruss.com/de_4/5a6661b.htm

Cytuj:
Dilophosaurus to coelyfozauroid, kt??ry wed??ug mnie reprezentuje nowÄ? rodzinÄ? Dilophosauridae (z przedstawielami takimi jak Lukousaurus, czy Lillenasaurus), kt??ra zapoczatkowa??a linii prowadzÄ?cej do Spinosauroidea.


:shock:
Co do dilofozaura, warto przeczytac artykul Mixsa. Jesli chodzi o te kolejne informacje, prosilbym wiarygodne zrodlo...

Cytuj:
Ozraptor to wed??ug mnie teropod reprezentujacy nowÄ? grupÄ? teropod??w w obrÄ?bie Neotheropoda.


:shock:
Przeciez to tylko kosc piszczelowa...

Cytuj:
Deinocheirus my??lÄ?, ??e jest to krewny ornitomimozauroid??w i tyranozauroid??w. Wed??ug mnie reprezentuje nowÄ? rodzinÄ? maniraptor??w.


Panie profesor Osmolska i Roniewicz zaszeregowaly go do nowej rodziny Deinocheiridae (1970) w obrebie kladu Ornithomimosauria.

Cytuj:
Cryolophosaurus to wed??ug mnie allozauroid, kt??ry nale??y do karcharodontozaur??w z nowÄ? podrodzinÄ? Cryolophosaurinae.


Troche przesadziles... Eksperci nie wiedza gdzie go zaszeregowac (obecnie traktuje sie go jako prymitywnego przedstawiciela Tetanurae), a Ty bys mu juz tworzyl nowa podrodzine Cryolophosaurinae... :roll:

Cytuj:
Lourinhanosaurus to teropod, kt??rego zaliczy??bym do abelizauoid??w.


Na podstawie czego? L. antunesi byl Mateusem uznany za allozauroida (a obecnie stanowi wielki pytajnik wsrod Carnosauria). Dlaczego mialby byc abelizauroidem?

Cytuj:
Caseosaurus wed??ug mnie jest to najpierwotniejszy neoteropod i nale??a?? do coelyfozauroid??w.


S tym, ze Caseosaurus crosbyensis ma niepewna pozycje wsrod herrerazaurow (ktorzy nie musza byc teropodami), gdzie moze stanowic synonim do gatunku Chindesaurus bryansmalli...

_________________
Wild Prehistory


Ostatnio edytowano 19 września 2006, o 18:08 przez Daniel Madzia, łącznie edytowano 1 raz

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 19 września 2006, o 13:50 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1333
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Daniel Madzia napisał(a):
Na poczatek - juz napisales, ze przez Ciebie wymienione rodzaje maja niepewna klasyfikacje. I oto moje pytanie - czy warto znow narzucaj nasze prywatne zdania (skoro nie jestesmy zawodowymi paleontologami i prawdopodobnie jeszcze nikt z nas nie widzial skamienialosci wszystkich ponizej wymienionych rodzajow - i juz w ogole nie majac tyle wiadomosci by pozwolic sobie na jakiekolwiek zdania)? Taka dyskusja jedynie doprowadzi do zamieszan. Jesli juz mowimy o pozycji taksonomicznej rodzajow (gatunkow), ktorych trudno jest sklasyfikowac, uwzgledniajmy poglady naukowcow - np. "XY w swej pracy z roku 2003 zauwazyl(a), ze Z ma duzo wspolnych cech z J, wiec w obu wypadkach moze chodzic o przedstawicieli rodziny K...".

Cytuj:
Siamotyrannus to tyranozauroid (choÄ? niekt??rzy uwa??ajÄ?, ze to sinraptor)


Buffetaut, Suteethorn i Tong (1996) opisali go jako prymitywnego tyranozauroida. Jednak Rauhut (2000) i Holtz et al. (2004) uwazaja, ze Siamotyrannus to karnozaur. Jesli chodzi o allozauroida, nie wiadomo...

Cytuj:
Rapator to sinraptor lub krewny bazalnego allozauroida Neovenator.


A zrodlo? R. ornitholestoides (Huene, 1932) jest wg Holtza et al. (2004) alvarezzaurydem (aczkolwiek jest znany tylko z fragmentu konczyny przedniej).

Cytuj:
Monolophosaurus to wed??ug mnie allozauroid reprezentujÄ?cy nowÄ? rodzinÄ?.


Na podstawie czego tak uwazasz? Nigdzie nie znalazlem, ze by monolofozaura uwazano za allozauroida. Jego pozycja wydaje sie byc wmiare stala w obrebie kladu Carnosauria.

Cytuj:
Megaraptor to wed??ug mnie krewny Noasaurus i nale??y do tej samej rodziny.


Dlaczego? Przeciez wiadomo, ze znaleziony szpon byl na konczynach przednich, nie tylnych. Jego pozycja wprawdzie jest niepewna, ale chyba raczej wsrod Tetanurae, a nie Ceratosauria.

Cytuj:
Lukousaurus i Proceratosaurus to coelyfozauroidy bÄ?dÄ?ce przodkami Neoceratosauria.


Trudno powiedziec. Lukousaurus yini byc moze nawet nie jest dinozaurem. A Proceratosaurus bradleyi to celurozaur:
http://www.dinoruss.com/de_4/5a6661b.htm

Cytuj:
Dilophosaurus to coelyfozauroid, kt??ry wed??ug mnie reprezentuje nowÄ? rodzinÄ? Dilophosauridae (z przedstawielami takimi jak Lukousaurus, czy Lillenasaurus), kt??ra zapoczatkowa??a linii prowadzÄ?cej do Spinosauroidea.


:shock:
Co do dilofozura, warto przeczytac artykul Mixsa. Jesli chodzi o te kolejne informacje, prosilbym wiarygodne zrodlo...

Cytuj:
Ozraptor to wed??ug mnie teropod reprezentujacy nowÄ? grupÄ? teropod??w w obrÄ?bie Neotheropoda.


:shock:
Przeciez to tylko kosc piszczelowa...

Cytuj:
Deinocheirus my??lÄ?, ??e jest to krewny ornitomimozauroid??w i tyranozauroid??w. Wed??ug mnie reprezentuje nowÄ? rodzinÄ? maniraptor??w.


Panie profesor Osmolska i Roniewicz zaszeregowaly go do nowej rodziny Deinocheiridae (1970) w obrebie kladu Ornithomimosauria.

Cytuj:
Cryolophosaurus to wed??ug mnie allozauroid, kt??ry nale??y do karcharodontozaur??w z nowÄ? podrodzinÄ? Cryolophosaurinae.


Troche przesadziles... Eksperci nie widza gdzie go zaszeregowac (obecnie traktuje sie go jako prymitywnego przedstawiciela Tetanurae), a Ty bys mu juz tworzyl nowa podrodzine Cryolophosaurinae... :roll:

Cytuj:
Lourinhanosaurus to teropod, kt??rego zaliczy??bym do abelizauoid??w.


Na podstawie czego? L. antunesi byl Mateusem uznany za allozauroida (a obecnie stanowi wielki pytajnik wsrod Carnosauria). Dlaczego mialby byc abelizauroidem?

Cytuj:
Caseosaurus wed??ug mnie jest to najpierwotniejszy neoteropod i nale??a?? do coelyfozauroid??w.


S tym, ze Caseosaurus crosbyensis ma niepewna pozycje wsrod herrerazaurow (ktorzy nie musza byc teropodami), gdzie moze stanowic synonim do gatunku Chindesaurus bryansmalli...


DziÄ?kujÄ? :!: :P


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 22 września 2006, o 19:28 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1333
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Mo??liwe, ??e mamÄ? regulamin piszÄ?c odpowied?? pod dawnÄ? mojego autorstwa, ale chcia??bym, aby na temat artyku??u wypowiedzia??o siÄ? wiÄ?cej os??b. Mo??e co?? przoczy??em? ProszÄ? o ewentualne poprawki i dodatkowe informacje. A, przypomnia?? mi siÄ? artyku?? Krzysztofa. Nie obra?? siÄ?, ale opisuje on tylko karnozaury Ameryki P????nocnej, a wiÄ?c temat powinien nosiÄ? tytu?? ,,R????norodno??Ä? form teropod??w: karnozaury'' Zwracam sie tak??e do administrator??w o zerkniÄ?cie na m??j artyku?? oraz go ocenienie. ChcÄ? poprawiÄ? wszystkie niedocÄ?gniÄ?cia. Plissss :o


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 22 września 2006, o 23:12 
Offline
Ekspert
Ekspert
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 21:21
Posty: 443
Lokalizacja: Warszawa
Sebastian napisał(a):
ProszÄ? o ewentualne poprawki i dodatkowe informacje. A, przypomnia?? mi siÄ? artyku?? Krzysztofa. Nie obra?? siÄ?, ale opisuje on tylko karnozaury Ameryki P????nocnej, a wiÄ?c temat powinien nosiÄ? tytu?? ,,R????norodno??Ä? form teropod??w: karnozaury''

Te?? sugerowa??bym zmianÄ? tytu??u artyku??u Krzysztofa na bardziej pasujÄ?cy do tre??ci (z tym ??e tam by??o te?? o du??ych teropodach z Ameryki Pd. i Antarktydy - dlatego proponowa??em inny tytu?? ni?? Ty).
Co do Twojego artyku??u, jest niez??y, ale mam trochÄ? sugestii - nadal sÄ? liter??wki (bezogonkowe, zdanie z ma??ej litery, itp.) i b??edy stylistyczno-gramatyczne (np. Bys??y to praprzodkowie). Najlepiej wrzuciÄ? do Worda i przeczesaÄ?.
Ze zmian mniej oczywistych:
ProponujÄ?, ??eby pierwszy rozdzia?? (Nazwa) nie zaczyna?? siÄ? od megalozaura - ten kawa??ek bym przerzuci?? na poczÄ?tek ciekawostek. WÄ?tek celofyz??w przeni??s??bym do ceratozaur??w przed neoceratozaury.
Doda??bym wzmiankÄ? o abelizaurach (i mo??e - w tym miejscu albo przy rozmieszczeniu - jaki?? komentarz paleozoogeograficzny, ??e neoceratozaury dominowa??y w Gondwanie, a tetanury na p????nocy).
Nie wiadomo, jakie teropody nale??a??y (wg nowej systematyki) do karnozaur??w - trzeba dodaÄ? akapit o nich.
Oczywi??cie mo??na by jeszcze sporo dodawaÄ? czy uzupe??niaÄ? (jaja, tropy, upierzenie, r????ne szczeg????y anatomiczne poszczeg??lnych grup itp.), ale do tego mo??na wr??ciÄ? p????niej. Na razie my??lÄ?, ??e warto uporzÄ?dkowaÄ? artyku?? i bÄ?dzie m??g?? wylÄ?dowaÄ? na stronie.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 23 września 2006, o 10:28 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1333
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
DziÄ?kuje, postaram siÄ? poprawiÄ? wszystkie b??Ä?dy i dodaÄ? wiÄ?cej informacji.
A czy gady (bo niewiadomo czy by??y dinozaurami) takie jak herrerazaury sÄ? ju?? utwo??one jaskie?? rodziny, czy wciÄ??? stanowiÄ? jednÄ? mieszaninÄ? :?:


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 24 września 2006, o 01:34 
Offline
Ekspert
Ekspert
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 21:21
Posty: 443
Lokalizacja: Warszawa
Sebastian napisał(a):
A czy gady (bo niewiadomo czy by??y dinozaurami) takie jak herrerazaury sÄ? ju?? utwo??one jaskie?? rodziny, czy wciÄ??? stanowiÄ? jednÄ? mieszaninÄ? :?:

Hererazaury nale??Ä? do rodziny Herrerasauridae, kt??ra razem z rodzinÄ? Staurikosauridae tworzy nadrodzinÄ?/podrzÄ?d Herrerasauria, zwykle traktowany jako najprymitywniejsza grupa teropod??w (czasem za?? wy??Ä?czany z nich i lokowany w??r??d protodinozaur??w.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 24 września 2006, o 01:49 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1333
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Karol Sabath napisał(a):
Sebastian napisał(a):
A czy gady (bo niewiadomo czy by??y dinozaurami) takie jak herrerazaury sÄ? ju?? utwo??one jaskie?? rodziny, czy wciÄ??? stanowiÄ? jednÄ? mieszaninÄ? :?:

Hererazaury nale??Ä? do rodziny Herrerasauridae, kt??ra razem z rodzinÄ? Staurikosauridae tworzy nadrodzinÄ?/podrzÄ?d Herrerasauria, zwykle traktowany jako najprymitywniejsza grupa teropod??w (czasem za?? wy??Ä?czany z nich i lokowany w??r??d protodinozaur??w.


DziÄ?kujÄ?. Lecz mam jeszcze jedno pytanie dotyczace hrrerazaur??w. W niekt??rych ??r??d??ach podaje siÄ? tak??e rodzinÄ? Guaibasauridae z Guaibasaurus. Ciekawi mnie r??wnie?? to, do jakiej rodziny w obrÄ?bie Herrerasauria nale??y, np. Alwalkeria czy Caseosaurus :?:

PS ProszÄ? o podanie przedstawicieli Staurikosauridae i Herrerasauridae. :cry:


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 24 września 2006, o 03:02 
Offline
Ekspert
Ekspert
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 21:21
Posty: 443
Lokalizacja: Warszawa
Sebastian napisał(a):
W niekt??rych ??r??d??ach podaje siÄ? tak??e rodzinÄ? Guaibasauridae z Guaibasaurus. Ciekawi mnie r??wnie?? to, do jakiej rodziny w obrÄ?bie Herrerasauria nale??y, np. Alwalkeria czy Caseosaurus :?:

PS ProszÄ? o podanie przedstawicieli Staurikosauridae i Herrerasauridae. :cry:

http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haara ... sauria.htm
http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haara ... sauria.htm


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 16 grudnia 2006, o 10:48 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1333
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Daniel Madzia napisał(a):

Cytuj:
Troodonty zaliczane do deinonychozaur??w, ze wzglÄ?du na szpon, obecnie sÄ? uwa??ane za krewnych ornitomimozaur??w.


???


Wed??ug ostatnich bada?? nad przynaleznosciÄ? taksonomiczna teropod??w, zbadano skamienia??o??cci troodon??w i stwierdzono, ??e ,,szpony'' upodabniajace je do dromeozaur??w wcale nie sÄ? argumentem do przydzielenia ich do owej grupy. Ostatecznie uznano troodony za bazalne ornitomimozaury, a alwarezaury za ich potomk??w. Do Deinonychosauria nalezÄ? obecnie tylko dromeozaury i Archaeopterygidae, kt??re tworzÄ? grupÄ? Archaeopterygiformes. PodajÄ? linka z tÄ? informacjÄ? i na kt??rego podstawie (i nietylko) powsta?? artyku??: http://members.lycos.co.uk/osissi/klas_deino.htm


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 3 czerwca 2008, o 07:31 
Offline
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 30 października 2006, o 15:16
Posty: 2171
Lokalizacja: Międzychód
Cytuj:
Noasaurus, mia?? charakterystyczny jedynie dla dromeozaur??w pojedynczy szpon.

Dość przestarzałe dane
Cytuj:
It was originally thought to have had a toe claw similar to that of dromaeosaurs, but independently developed, but this is now discredited: the "toe claw" was probably actually on the animal's hand.


Dlatego takĹźe rekonstrukcja noazaura podana na dole jest niepoprawna ;)

_________________
Tomasz Sokołowski

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem!


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 7 lutego 2009, o 12:06 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 maja 2008, o 15:49
Posty: 1016
Lokalizacja: Górny Śląsk
Cytuj:
-Deinonychosauria: ich cechÄ? charakterystycznÄ? jest du??y pazur u drugiego palca stopy, kt??rym zwierzÄ? mog??o ,,machaÄ?'' w g??rÄ? i w d????. Trodony zaliczane do deinonychozaur??w, ze wzglÄ?du na szpon, obecnie sÄ? uwa??ane za krewnych ornitomimozaur??w.


Holtz w 1994 zdefiniował nową grupę, którą nazwał Bullatosauria i zaliczył do niej ornitomimozaury i troodonty. Jednak nie do końca uważa się troodonty za krewnych ornitomimozaurów. Odkrycia prymitywnych przedstawicieli tej grupy jak Mei, które mają wiele cech wspólnych z dromeozaurami i prymitywnymi ptakami pokazuje, że troodontom bliżej mimo wszystko do ptaków niż ornitomimozaurów.. Tak więc większość badaczy neguje zasadność kladu Bullatosauria.

Cytuj:
Podobnie jak one polowa??y w parach.
.

Są na to jakieś dowody kopalne ? Przydało by się wstawić słowo prawdopodobnie, jeśli takich nie ma.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: teropody
PostNapisane: 7 lutego 2009, o 12:39 
Offline
Moderator
Moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 grudnia 2007, o 19:51
Posty: 6340
Lokalizacja: Wielkopolska
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
w artukule jest dużo dziwnych sformułowań - należy go przepisać na nowo (nie mówiąc już o "??" zamiast polskich znaków). Może jest ktoś chętny? :roll:

Cytuj:
Coelophysoidea

By??y to najprawdopodobniej praprzodkowie p????niejszych teropod??w.


Cytuj:
Do awerostryd??wCytuj:
Tetanury charakteryzujÄ? siÄ? "d??o??mi" o trzech lub dw??ch palcach, lekkimi czaszkami


Cytuj:
Z grupy Coelurosauria wy??Ä?czono kilka rodzin (np. Coelyphysoidea), natomiast kilka dodano (w tym ptaki i tyranozaury).


Cytuj:
-Tyrannosauroidea: fascynujÄ?ca grupa coelurozaur??w o cechach karnozaur??w, do kt??rych dawniej przynale??a??a.


Cytuj:
By??y to prawdopodobnie zwierzÄ?ta padlino??erne. Wczesne tyranozauroidy by??y przypuszczalnie opierzone. Ich potomkowie utracili tÄ? cechÄ?, a pi??ra posiada??y jedynie ich pisklÄ?ta.


Cytuj:
-Coeluridae: rodzina nie nale??Ä?ca do ??adnej z wymienionej powy??ej grup. Jej przedstawiciele sÄ? praprzodkami wszystkich coelurozaur??w.


Cytuj:
-Alvarezsauridae: rodzina coelurozaur??w, uwa??ana za prymitywne ptaki. SÄ? to jednak prawdopodobnie ornitomimozauroidy wywodzÄ?ce siÄ? od trodon??w.


Cytuj:
- Allosauridae: du??e drapie??niki, kt??rych zr????nicowanie przypada podczas ery ,,Wielkiego Wymierania'''.


Cytuj:
Skamienia??o??ci karcharodontozaur??w odnajdywano w Ameryce Po??udniowej, A. P????nocnej i Europie.

_________________
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: [ARTYKU?�] R????norodno??Ä? form dinozaur??w
PostNapisane: 25 lutego 2009, o 18:10 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 23 maja 2008, o 15:49
Posty: 1016
Lokalizacja: Górny Śląsk
nazuul napisał(a):
w artukule jest dużo dziwnych sformułowań - należy go przepisać na nowo (nie mówiąc już o "??" zamiast polskich znaków). Może jest ktoś chętny? :roll:Ja się podejmę tego zadania i dodam jeszcze informacje o różnych grupach np. z ang. wikipedii , TheropodDatabase itp. [gotowe -> http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=3155 ]


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Copyright © 2005-2013 Dinozaury.com! - z nami przeniesiesz się w czasie...
Powered by phpBBphpBB Group
Template made by DEVPPL/ThatBigForum
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL