Forum Dinozaury.com

Forum Dinozaury.com

z nami przeniesiesz się w czasie...
 
Teraz jest 18 marca 2018, o 09:08

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w latajacych: pteroz
PostNapisane: 19 września 2006, o 16:01 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1297
Lokalizacja: Lubania, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie
BUDOWA I PO??YWIENIE:
Pterozaury z wyglÄ?du przypomina??y krzy????wki dinozaur??w, ptak??w i nietoperzy. R????ne podrzÄ?dny i rodziny r????ni??y siÄ? pomiÄ?dzy sobÄ? rozmiarami oraz budowÄ? szkieletu. Wczesne pterozaury o nazwie Rhamphorhynchoidea mia??y d??ugi ogon i szczÄ?ki zaopatrzone w rzÄ?dy ko??kowatych zÄ?b??w. P????niejsze Pterodactyloidea posiada??y zredukowany ogon i bezzÄ?bny dzi??b. Cia??a przynajmniej wiÄ?kszo??ci gatunk??w, pokrywa??a sier??Ä?. Dawniej sÄ?dzono, ??e ,,kr??tkoogonowe’’ pterozaury pochodzÄ? od ,,d??ugoogonowych’’. Obecnie sÄ?dzi siÄ?, i?? by??y to niezale??nie rozwijajÄ?ce siÄ? podrzÄ?dy.

Pterozaury mia??y cienkie ko??ci skrzyde??, kt??rych g????wnÄ? czÄ???ciÄ? by?? charakterystyczny przed??u??ony przedostatni, serdeczny palec (patrz rysunek). Prawdopodobnie rozwinÄ???y one formÄ? aktywnego lotu. Jak wiadomo wymaga to du??ych nak??ad??w energii co jest istotnym argumentem do za??o??enia, i?? by??y zwierzÄ?tami sta??ocieplnymi. WiÄ?ksze gatunki lata??y jednak w podobny spos??b do albatros??w, kt??re chcÄ?c zapobiec zbyt du??ym ubytkom energii szybowa??y.

Pterosauria by??y zwierzÄ?tami miÄ?so??ernymi. ??ywi??y siÄ? prawdopodobnie rybami, kalmarami, padlinÄ? i owadami. WyjÄ?tkiem jest Pterodaustro, kt??ry posiada?? ig??owate zÄ?by s??u??Ä?ce do odcedzania glon??w i skorupiak??w. WiÄ?ksze gatunki prowadzi??y tryb ??ycia podobny do kondor??w i albatros??w, kiedy mniejsze polowa??y podobnie jak wrony i kruki na bezkrÄ?gowce. Dsungaripterus posiada?? charakterystyczny zakrzywiony do g??ry kszta??t dzioba, kt??rym chwyta?? podczas lotu ryby. S??u??y?? mu on r??wnie?? do mia??d??enia pancerzy ma????.

Wiele wÄ?tpliwo??ci i k????tni budzi zagadka, w jaki spos??b porusza??y siÄ? na ziemi pterozaury. Pierwsza hipoteza m??wi, i?? chodzi??y w pozycji wyprostowanej, podobnie jak to czyniÄ? ptaki. Druga za??, ??e cz??apa??y po ziemi na czterech ko??czynach tak jak nietoperze. Ostatnia i chyba s??uszna teoria g??osi, ??e w pozycji ,,ptasiej’’ chodzi??y jedynie ma??e gatunki pterozaur??w (np. Pterodactylus), a czworono??ne by??y jedynie du??e.

CechÄ? charakterystyczna niekt??rych pterozaur??w (przewa??nie pterodaktyl??w) sÄ? tzw. grzebienie. Dawniej sÄ?dzono, ??e by??y pomocne w stabilizowaniem lotu. Obecnie uwa??a siÄ?, ??e podobnie jak pawie ogony, przyciÄ?ga??y partner??w (nie zale??nie od p??ci). U m??odych pterozaur??w grzebie?? by?? inny ni?? u dojrza??ych, u kt??rych ko??Ä? ta tworzy??a du??Ä?, sp??jnÄ?, tr??jkÄ?tnÄ? p??aszczyznÄ? od pyska po ty?? g??owy - stwierdzili paleobiolodzy z University of Portsmouth, dr Darren Naish i dr David Martill. U m??odego pterozaura natomiast grzebie?? sk??ada?? siÄ? z dw??ch czÄ???ci. Jedna wyrasta??a z ty??u czaszki, druga znad pyska. Z wiekiem obie rozrasta??y siÄ?, aby w chwili osiÄ?gniÄ?cia dojrza??o??ci zespoliÄ? siÄ? w jeden, du??y grzebie??.

Obrazek


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... nodon2.jpg
Budowa Pteranodon


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... ctylus.jpg
Budowa Pterodactylus

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... phodon.jpg
Budowa Dimorphodon


?ĹĄODOWISKO:
Pterozaury zamieszkiwa??y najprawdopodobniej przybrze??ne delty i pla??e, g??ry, lasy, a nawet pustynie. ??y??y one przypuszczalnie w taki sam spos??b, jak dzisiejsze ptaki morskie, zbierajÄ?c siÄ? w zorganizowane kolonie lÄ?gowe.


ROZMNA??ANIE:
Podobnie jak inne archozaury Pterosauria by??y jajorodne. W 2004 roku ukaza?? siÄ? opis skamienia??ego zarodka pterozaura. Posiada?? on ju?? dobrze rozwiniÄ?te ko??czyny i skrzyd??a. To znalezisko mo??e byÄ? dowodem na teorie i?? m??ode pterozaury by??y po wykluciu ju?? w pe??ni samodzielne.

POCHODZENIE:
Pterozaury wyewoluowa??y oko??o 220 mln lat temu, w triasie. Jedna z koncepcji zak??ada, i?? rozwinÄ???y siÄ? one z gad??w nadrzewnych, kt??re stopniowo wykszta??ci??y skrzyd??a. Inna teoria m??wi o pochodzeniu Pterosauria od archozaur??w, oraz, ??e sÄ? kladem siostrzanym dinozaur??w. Praprzodek tych gad??w latajÄ?cych nie jest jeszcze znany, lecz ich dalekim krewnym mo??e byÄ? Sharoviapteryx, u kt??rego powierzchniÄ? lotnÄ? stanowi??y jednak fa??dy rozpiÄ?te pomiÄ?dzy ogonem, a tylnymi nogami.

CIEKAWOSTKI:
Paleontolodzy odkopali szczÄ?tki dw??ch nieznanych wcze??niej gatunk??w gad??w, kt??re lata??y wraz z pierwszymi ptakami 120 milion??w lat temu na terenie obecnych Chin. Feilongus youngi i Nurhachius ignaciobritoi nale??Ä? do grupy latajÄ?cych gad??w- pterozaur??w. Odnaleziono je w Liaoning, p????nocno-wschodniej prowincji Chin, s??ynnej z wielu skamielin ptakowatych dinozaur??w. Feilongus mia?? na wierzchu g??owy dwie wypuk??o??ci, jednÄ? wzd??u?? d??ugiego nosa, a drugÄ? w tyle czaszki. Mia?? tak??e niewielki przodozgryz g??rny i ??ukowate zÄ?by w kszta??cie igie??, podczas gdy uzÄ?bienie Nurhachius by??o proste i tr??jkÄ?tne. RozpiÄ?to??Ä? skrzyde?? obu gatunk??w wynosi??a oko??o 2 m. Nale??Ä? one do grup wcze??niej odnajdywanych wy??Ä?cznie w Europie. W sumie w Liaoning odkryto ju?? szczÄ?tki 16 gatunk??w pradawnych latajÄ?cych gad??w. Liczne znaleziska gatunk??w ptakopodobnych w tym regionie sugerujÄ?, ??e pierwsze ptaki by??y bardziej zr????nicowane i liczniejsze od pterozaur??w. Na podstawie lokacji skamielin naukowcy sÄ?dzÄ?, ??e ptaki i pterozaury zamieszkiwa??y osobne ??rodowiska. "W rejonach przybrze??nych dominowa??y pterozaury, a ptaki by??y nadzwyczaj rzadkie," stwierdzi?? Alexander Kellner, paleontolog z Federalnego Uniwersytetu w Rio de Janeiro. "Jednocze??nie na kontynencie, pomimo obecno??ci pterozaur??w, ptaki by??y liczniejsze i bardziej r????norodne."


Caviramus schesaplanensis- w rozleg??ej odkrywce g??rnotiasowych osad??w formacji K??ssen w P????nocnych Alpach Wapiennych odkryto ??uchwÄ? z wieloguzkowymi zÄ?bami. RamiÄ? ??uchwy jest wysokie i zdominowane przez rzÄ?d du??ych, owalnych otwor??w biegnÄ?cych r??wnolegle do zÄ?bodo????w. Dodatkowo, przednia czÄ???Ä? ko??ci zÄ?bowej ukazujÄ? du??Ä? liczbÄ? kanalik??w od??ywczych i ma??e wg??Ä?bienia, kt??re mogÄ? ??wiadczyÄ? o blisko??ci struktury tkanki miÄ?kkiej i/lub obecnej keratynowej powierzchni pokrywajÄ?cej ten obszar za ??ycia. Wszystkie elementy ??uchwy sÄ? cienko??cienne i puste, prawdopodobnie pneumatyczne. W ko??ci zÄ?bowej zachowa??y siÄ? dwa zÄ?by. Jeden jest tr??jguzkowy, na drugim widaÄ? guzk??w cztery.

Arthurosactylus conandoylensis- nazwany na cze??Ä? najs??ynniejszego angielskiego pisarza- tw??rca Sherlocka Holmes'a i "Zaginonego ??wiata" Artura Conan Doyle'a. Zosta?? odkryty w Brazylii w osadach ze ??rodkowej kredy. Mierzy?? 1 m wysoko??ci, za?? rozpiÄ?to??Ä? skrzyde?? wynosi??a 4,5m. Wa??y?? 15 kilogram??w.


http://images.gildia.pl/nauka/news/2005/10/ptero1/w200
Feilongus youngi

http://images.gildia.pl/nauka/news/2005/10/ptero2/w200
Nurhachius ignaciobritoi


KLASYFIKACJA:
Pterozaury sÄ? kladem siostrzanym dinozaur??w, z kt??rymi tworzÄ? grupÄ? gad??w o nazwie Ornithodira. Za najbli??szego krewnego tych gad??w i prawdopodobnego przodka uwa??a siÄ? Scleromochlus taylori (rysunek poni??ej)

Obrazek

Dzrzewo rodowe pterozaur??w:

Pterosauria

Rhamphorhynchoidea
├─Preondactylus
└───Dimorphodontidae
│ ├──Peteinosaurus
│ └───Dimorphodon
│ └───Nesodactylus
│ └──Anurognathinae
│ ├─Anurognathus
│ └─Batrachognathus

└─"Tipidactyla"
├─Rhamphorhynchidae
│ ├─Eudimorphodon
│ └───Campylognathoides
│ └─Rhamphorhynchinae
│ ├─Dorygnathus
│ └─Rhamphorhynchus

└───Sordes
└───Scaphognathus
└───Parapsicephalus
└───Angustinaripterus

Pterodactyloidea
├─"Scalmognatha"
├─Germanodactylus
│ └───Pteranodon
│ └───Nyctosaurus
│ ├─Dsungaripteridae
│ └─Tapejaridae
│ ├─Tapejara
│ └─Tupuxuara

└─"Euthygnatha"
├─Germanodactylus rhamphastinus
└───Pterodactylus
├─────Cycnorhamphus
│ │ └─Ornithodesmus latidens
│ │
│ └─Ornithocheiroidea
│ ├─Ornithocheirus
│ └─Anhangueridae

└───Pterodaustro
└───Ctenochasmatidae
│ ├─Ctenochasma
│ └─Gnathosaurus

└─"Tanydiroptera"
├─Diopocephalus
├─Doratorhynchus
├─Huanhepterus
└─Azhdarchidae


WIZERUNKI:

Anurognathus ammoni
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... athus1.jpg

Anhanguera blittersdorffi
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... guera1.jpg

Azhdarchid
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... rchid1.gif

Campylognathoides liasicus
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... oides1.jpg

Cearadactylus atrox
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... tylus3.jpg

Ctenochasma gracilis
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... chasma.jpg

Dorygnathus
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... athus1.jpg

Dimorphodon macronyx
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... hodon1.jpg

Dsungaripterus weki
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... terus1.jpg

Eudimorfphodon
http://www.geocities.com/artureptil/rep ... age010.jpg

Gnathosaurus
http://leute.server.de/frankmuster/G/Gnathosaurus1.jpg

Ornithocheirus compressirostris
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... eirus1.jpg

Peteinosaurus zambelli
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... aurus1.jpg

Phobetor parvus
http://www.leute.server.de/frankmuster/P/Phobetor1.jpg

Preondactylus buffarinii
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... tylus2.jpg

Pteranodon ingens
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... nodon1.jpg

Pterodactylus kochi
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... tylus1.jpg

Pterodaustro
http://www.fogato.com/dinosauri/pterodaustro

Quetzalcoatlus northropi
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... atlus1.jpg

Rhamphorhynchus muensteri
http://www.nhm.org/journey/pictures/fly ... nchus!.jpg

Scaphognathus crassirostris
http://www.leute.server.de/frankmuster/ ... athus1.jpg

Tapejara imperator
http://www005.upp.so-net.ne.jp/Jurassic ... pejara.jpg

Tupuxuara
http://amazon2003.com/02geopaleo014007.jpg

Zhenjiangopterus linhaiensis
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... conway.jpg

_________________
TRANCE - muzyka duszy
ELECTRO-HOUSE - muzyka ciała

..:: WIĘC ŻYJ W SWOIM RYTMIE ::..


Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2007, o 15:09 przez Sebastian, łącznie edytowano 19 razy

Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w latajacych: pt
PostNapisane: 19 września 2006, o 16:14 
Offline
Permski gad ssakokształtny
Permski gad ssakokształtny

Dołączył(a): 23 lipca 2006, o 09:37
Posty: 669
Lokalizacja: okolice Poznania
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Sebastian napisał(a):
Jak wiadomo wymaga to du??ych nak??ad??w energii co jest istotnym argumentem do za??o??enia, i?? by??y zwierzÄ?tami zmiennocieplnymi

co?? ci siÄ? pomyli??o.chyba chcia??e?? napisaÄ?,??e by??y zwierzÄ?tami sta??ocieplnymi a napisa??e?? tak
Cytuj:
Posiada?? on ju?? dobrze rozwiniÄ?te ko??czyny i skrzela

od kiedy skrzela wystÄ?pujÄ? u pterozaur??w??


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 19 września 2006, o 16:30 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Jak Pterozaury mogÄ? ro??niÄ? siÄ? budowÄ? skrzyde??!? Gdyby tak by??o by??y by to r????ne grupy gad??w!

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 19 września 2006, o 17:08 
Offline
Karboński kotylozaur
Karboński kotylozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, o 20:12
Posty: 525
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania
Przecie?? na zamieszczonym przez Sebastiana schemacie widaÄ? wyra??nie, ??e skrzyd??a pterozaur??w d??ugoogonowych (ramforynchid??w) r????niÄ? siÄ? budowÄ? od skrzyde?? pterozaur??w kr??tkoogonowych (pterodaktylid??w), ale nie tak znacznie, jak od skrzyde?? ptak??w czy nietoperzy.

_________________
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w latajacych: pt
PostNapisane: 19 września 2006, o 18:02 
Offline
Ekspert
Ekspert
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 21:21
Posty: 443
Lokalizacja: Warszawa
Sebastian napisał(a):
R????ne podrzÄ?dny i rodziny r????ni??y siÄ? pomiÄ?dzy sobÄ? rozmiarami oraz budowÄ? skrzyde??, szkieletu i czaszki.

Przecie?? czaszka (i ko??ci skrzyde??) to te?? szkielet... A mo??na by jeszcze dodaÄ? r????nice w uzÄ?bieniu i budowie ogona. Ale to wszystko r????nice szkieletu. A zkolei nie ma sensu pisaÄ?, ??e r????ne grupy siÄ? r????ni??y budowÄ? szkieletu, bo to oczywiste (gdyby siÄ? nie r????ni??y, to paleontolodzy by ich nie zaklasyfikowali do r????nych grup). ProponujÄ? wyrzuciÄ? to zdanie i om??wiÄ? r????nice ni??ej.
Sebastian napisał(a):
Dawniej sÄ?dzono, ??e ,,kr??tkoogonowe’’ pterozaury pochodzÄ? od ,,d??ugoogonowych’’. Obecnie sÄ?dzi siÄ?, i?? by??y to r????ne i niezale??nie rozwijajÄ?ce siÄ? podrzÄ?dny.

Nie podrzÄ?dny, tylko podrzÄ?dy (w og??le artyku?? trzeba wyczy??ciÄ? z mn??stwa liter??wek; 1. zdanie o rozmna??aniu nie ma nawet podmiotu). Ale najwa??niejsze, ??e sens tego fragmentu jest zupe??nie b??Ä?dny. Dalej uwa??a siÄ?, ??e kr??tkoogoniaste pterodaktylowce wywodzÄ? siÄ? z d??ugoogoniastych przodk??w. Chodzi tylko o to, ??e z kladystycznego punktu widzenia ramforynchowce sta??y siÄ? grupÄ? parafiletycznÄ?, a wiÄ?c nie mogÄ? byÄ? formalnym podrzÄ?dem. Z tego samego powodu, dla kt??rego formalnie nie sÄ? ju?? u??ywane takie taksony jak Pisces (ryby), Amphibia (p??azy), Reptilia (gady), Simiae (ma??py) - bo nie obejmujÄ? czÄ???ci potomk??w (np. "ryby" to szczÄ?kowce (Gnathostomata) bez czworonog??w (Tetrapoda), "p??azy" to Tetrapoda minus Amniota, "gady" to owodniowce (Amniota) bez ptak??w i ssak??w, ma??py to Anthropoidea bez niekt??rych Hominidae). Gdyby pterodaktyke i ramforynchy rozwija??y siÄ? jako niezale??ne podrzÄ?dy, oba by??yby wa??nymi, monofiletycznyymi taksonami. Czyli zmiany systematyki pterozaur??w wprowadzane przez kladyst??w w??a??nie wynikajÄ? z tego, ??e kr??tkoogoniaste pochodzÄ? od d??ugoogoniastych ("ramforynchowce" = pterozaury bez pterodaktylowc??w).

W tek??cie nale??a??oby jeszcze poprawiÄ? sporo ewidentnych pomy??ek (na niekt??re ju?? zwracano uwagÄ?). Dla jasno??ci zamiast "tzw. Grzebienie" nale??a??oby napisaÄ? "grzebienie czaszkowe" (mo??e byÄ? te?? np. grzebie?? mostkowy i wiele innych).

Sebastian napisał(a):
Pterozaury mia??y wÄ?skie ko??ci skrzyde??,

Raczej cienkie ni?? wÄ?skie (obiekty okrÄ?g??e w przekroju - ko??ci ko??czyn, ga??Ä?zie, rurki, druty itp. - sÄ? cienkie, a obiekty p??askie - np. tasiemki, deski , drogi - wÄ?skie).

Sebastian napisał(a):
Feilongus mia?? na wierzchu g??owy dwie wypuk??o??ci, jednÄ? wzd??u?? d??ugiego na stopÄ? nosa, (...) Grupa ta skupia gatunki od pterodaktyli wielko??ci wr??bla do Quetzalcoatla, o rozpiÄ?to??ci skrzyde?? do 40 st??p.

Czy on mia?? nos d??ugi na swojÄ? stopÄ? czy ludzkÄ? :-) W polskich tekstach nie podajemy wymiar??w w stopach, temperatury w stopniach Fahernheita itp. To trzeba od razu przeliczyÄ? na uk??ad SI. (wyjÄ?tkiem sÄ? specjalne sytuacje - w tekstach o ??eglarstwie mo??na podawaÄ? prÄ?dko??Ä? w wÄ?z??ach, odleg??o??Ä? w milach itp., tak jak podaje siÄ? przekÄ?tnÄ? monitora czy ??rednicÄ? dysku w calach, wydobycie ropy w bary??kach, a wielko??Ä? diament??w karatach. Ale to sÄ? bran??owe wyjÄ?tki).

Sebastian napisał(a):
Wzg??rza Liaoning sÄ? r??wnie?? s??ynne z powodu du??ych ilo??ci skamielin dinozaur??w. Mo??e to byÄ? dow??d na to, ??e z nich w??a??nie wyewoluowa??y ptaki, w co wierzy wielu naukowc??w.

?? A gdyby na tych wzg??rzach by??o mniej ko??ci dinozaur??w, to co? Jak ilo??Ä? ko??ci dinozaur??w w regionie, gdzie zresztÄ? ??y??y ju?? liczne ptaki, mo??e stanowiÄ? "dow??d" na pochodzenie jednych od drugich? Nie rozumiem trej logiki dowodzenia.

Na rysunkach bym po prostiu zamieni?? podpisy niemieckie na polskie, zamiast dawaÄ? do nich legendÄ? z t??umaczeniem.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w latajacych: pt
PostNapisane: 19 września 2006, o 18:16 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1297
Lokalizacja: Lubania, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie
krzysiu_dino napisał(a):
Sebastian napisał(a):
Jak wiadomo wymaga to du??ych nak??ad??w energii co jest istotnym argumentem do za??o??enia, i?? by??y zwierzÄ?tami zmiennocieplnymi

co?? ci siÄ? pomyli??o.chyba chcia??e?? napisaÄ?,??e by??y zwierzÄ?tami sta??ocieplnymi a napisa??e?? tak
Cytuj:
Posiada?? on ju?? dobrze rozwiniÄ?te ko??czyny i skrzela

od kiedy skrzela wystÄ?pujÄ? u pterozaur??w??


Chodzi??o mi o skrzyd??a :cry: Poprawi??em ju?? tekst wed??ug argumentacji Pana Karola. DziÄ?kujÄ? :P

_________________
TRANCE - muzyka duszy
ELECTRO-HOUSE - muzyka ciała

..:: WIĘC ŻYJ W SWOIM RYTMIE ::..


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 29 września 2006, o 14:17 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1297
Lokalizacja: Lubania, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie
Czy artyku?? jest dobry do zamieszczenia go w ,,?šwiecie dinozaur??w'' :?: Je??li znacie wiÄ?cej ciekawostek o pterozaurach, podajcie je :o

_________________
TRANCE - muzyka duszy
ELECTRO-HOUSE - muzyka ciała

..:: WIĘC ŻYJ W SWOIM RYTMIE ::..


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 29 września 2006, o 14:56 
Offline
Dewoński labirintodont
Dewoński labirintodont
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 czerwca 2006, o 10:31
Posty: 220
Lokalizacja: Sopot
ten pteranodon jest niez??y,ale...zrobiono go z metalu. :mrgreen:

_________________
http://pl.tunele.wikia.com/wiki/Tunele_Wiki - moja własna wiki o serii książek "Tunele" Rodericka Gordona i Briana Williamsa :)


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 29 września 2006, o 16:02 
Offline
Karboński kotylozaur
Karboński kotylozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, o 20:12
Posty: 525
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania
No i co z tego? Nie spamuj!
Co do artyku??u, to przy wzmiance o od??ywianiu pterozaur??w wspomnia??bym o d??ungaripterze (Dsungaripterus), kt??ry prawdopodobnie od??ywia?? siÄ? ma????ami. A co do ciekawostek, to moim zdaniem najdziwniejszym pterozaurem by?? Nyctosaurus, kt??rego grzebie?? by?? d??u??szy ni?? korpus.

_________________
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 15 listopada 2006, o 15:41 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1297
Lokalizacja: Lubania, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie
Jest jeszcze osoba, kt??ra chce podzielic siÄ? informacjami o pterozaurach, o kt??rych w artykule nie ma mowy :?:

_________________
TRANCE - muzyka duszy
ELECTRO-HOUSE - muzyka ciała

..:: WIĘC ŻYJ W SWOIM RYTMIE ::..


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 15 listopada 2006, o 17:02 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Jest jeszcze pterozaur zwany Arthurosactylus conandoylensis nazwany na cze??Ä? najs??ynniejszego angielskiego pisarza- tw??rca Sherlocka Holmes'a i "Zaginonego ??wiata" Artura Conan Doyle'a. Zosta?? odkryty w Brazylii w osadach ze ??rodkowej kredy. Mierzy?? 1m wysoko??ci, za?? rozpiÄ?to??Ä? skrzyde?? wynosi??a 4,5m. Wa??y?? 15 kilogram??w.

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł:
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, o 20:00 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2 lipca 2006, o 13:32
Posty: 1297
Lokalizacja: Lubania, Powiat Rawski, Województwo Łódzkie
Poprawi??em trochÄ? artyku??. Macie mo??e trochÄ? ??wie??szych informacji???
:(

_________________
TRANCE - muzyka duszy
ELECTRO-HOUSE - muzyka ciała

..:: WIĘC ŻYJ W SWOIM RYTMIE ::..


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  

Copyright © 2005-2013 Dinozaury.com! - z nami przeniesiesz się w czasie...
Powered by phpBBphpBB Group
Template made by DEVPPL/ThatBigForum
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL