Forum Dinozaury.com

Forum Dinozaury.com

z nami przeniesiesz się w czasie...
 
Teraz jest 17 października 2019, o 05:32

Strefa czasowa: UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: Wymarcie dinozaurów - Koniec Dynastii
PostNapisane: 28 kwietnia 2006, o 17:56 
Offline
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit

Dołączył(a): 25 kwietnia 2006, o 17:08
Posty: 13
Interia napisał(a):
W Świecie nauki pojawiły się wątpliwości, które stawiają pod znakiem zapytania teorię o tym, że dinozaury wyginęły z powodu uderzenia asteroidy ok. 65 mln lat temu. Czy nowa teoria wywoła burzę w świecie nauki?


Dotychczas uznawano za najbardziej prawdopodobną teorię, która mówi, iż dinozaury wyginęły w wyniku uderzenia asteroidy w rejonie meksykańskiego półwyspu Jukatan. Grupa naukowców pod przewodnictwem Gerty Keller z Uniwersytetu Princeton, przedstawiła jednak inną teorię.

Zgodnie z tą teorią, do wyginięcia dinozaurów doszło około 300 tys. lat po upadku tej asteroidy. Ponieważ rewelacje prof. Keller wywołały liczne spory i zarzuty o błędy w pomiarach, grupa naukowców z Princeton przeprowadziła dodatkowe badania.

Jeśli naukowcy mają rację, oznacza to, że na Ziemię spadły w stosunkowo krótkim odstępie czasu dwa potężne skalne odłamki. Niestety miejsce uderzenia drugiej asteroidy nie jest znane.

Teoria prof. Keller to potężny wstrząs dla obecnego stanu wiedzy paleontologii. Czy w jego wyniku wyginą rychło zwolennicy obecnej teorii, czas pokaże.

Dosyć ciekawe, aż dwa meteory uderzyły w ziemie :)


strona o dinozaurach napisał(a):
Jak wyginęły dinozaury?

Nie wiemy, kiedy dokładnie pojawiły się pierwsze dinozaury. Najstarsze znaleziska pochodzą z okresu między 200, a 220 milionów lat temu. Według znalezisk możemy stwierdzić, że dinozaury żyły na wszystkich siedmiu kontynentach- nawet na Antarktydzie.

Wyjaśnienie powodów wyginięcia dinozaurów stwarza wiele problemów. Do dzisiaj właściwie nie wiadomo, co takiego stało się, że wymarły te wielkie gady lądowe. Pytanie jest tym bardziej zasadne, że nie pozostawiły po sobie żadnych potomków, podobnie jak pterozaury i gady morskie. Zasadnicza jednak różnica między tymi trzema grupami jest taka, że tylko dinozaury były tak zróżnicowane. Czy to możliwe, aby tak dobrze zapowiadający się szczep gadów poniósł całkowitą katastrofę po osiągnięciu sukcesu nie mającego równych w historii życia na Ziemi? Tak, jak widać jest to nie tylko możliwe- to stało się około 66 milionów lat temu.

Paleontolodzy do dzisiaj szukajÄ? sprawc??w tej wielkiej tragedii dinozaur??w. MajÄ? nawet listÄ? kilku podejrzanych, ale udowodnienie im winy mo??e potrwaÄ? jeszcze wiele, wiele lat. Na tej li??cie jedno z pierwszych miejsc zajmujÄ?... same dinozaury. Przypuszcza siÄ? bowiem, ??e tak szybki i intensywny proces r????nicowania i rozwoju dinozaur??w spowodowa?? nie mniej szybkie wyczerpywanie siÄ? tzw. potencja??u biologicznego. Efektem tego by??a degeneracja (os??abienie) gatunk??w, kt??re nie mog??y ju?? przystosowaÄ? siÄ? do nowych warunk??w ??ycia, jakie powsta??y na Ziemi pod koniec ery mezozoicznej.

Innym znaczÄ?cym podejrzanym jest wzmo??ona aktywno??Ä? wulkan??w w ko??czÄ?cym erÄ? mezozoicznÄ? okresie kredowym. W rezultacie ich wybuch??w w atmosferze pojawi?? siÄ? kwas solny HCl, kt??ry podczas reakcji chemicznych zamieni?? siÄ? w chlor. Ten z kolei zniszczy?? warstwÄ? ozonu, co doprowadzi??o do utworzenia siÄ? tzw. dziury ozonowej. Mo??liwe jednak, ??e oddzia??ywanie wybuch??w mia??o inny charakter.

Ich wybuchom towarzyszy??o wydzielanie do atmosfery znacznych ilo??ci dwutlenku wÄ?gla CO2. Spowodowa??o to powstanie "efektu cieplarnianego" oraz znaczny wzrost temperatury powietrza, z czym nie mog??y sobie poradziÄ? dinozaury nie majÄ?ce sprawnych mechanizm??w utrzymania sta??ej temperatury cia??a.

WinÄ? za wyginiÄ?cie dinozaur??w przypisuje siÄ? r??wnie?? procesom geologicznym, jakie zachodzi??y pod koniec ery mezozoicznej. Rozchodzeniu siÄ? kontynent??w towarzyszy??o podnoszenie siÄ? poziomu ocean??w oraz zalewanie wielkich obszar??w lÄ?d??w- przede wszystkim nadbrze??nych nizin, kt??re zawsze by??y bardzo licznie zamieszkiwane przez dinozaury. Powsta??o wiele lokalnych m??rz oddzielajÄ?cych niewielkie, izolowane fragmenty lÄ?d??w. W tych warunkach dinozaury nie mia??y mo??liwo??ci do dalszej ewolucji.

PrzyczynÄ? wymierania dinozaur??w mog??a byÄ? te??... bujna szata ro??linna. A?? do poczÄ?tku kredy we florze dominowa??y ro??liny o delikatnych tkankach, z kt??rymi dinozaury ro??lino??erne dobrze sobie radzi??y. Ale w kredzie rozpoczÄ??? siÄ? rozw??j nowoczesnej, wsp????czesnej szaty ro??linnej. Bardzo licznie pojawi??y siÄ? ro??liny kwiatowe: drzewa, krzewy i ro??liny zielne. Ich twarde tkanki- przede wszystkim li??cie- by??y ju?? niedostÄ?pne dla dinozaur??w, kt??re nie mog??y ich strawiÄ?. Wymieranie gatunk??w ro??lino??ernych oczywi??cie musia??o pociÄ?gnÄ?Ä? za sobÄ? (i pociÄ?gnÄ???o) zag??adÄ? dinozaur??w drapie??nych.

WinÄ? za katastrofÄ? kopalnych gad??w lÄ?dowych obarcza siÄ? r??wnie?? ??yjÄ?ce w ich cieniu ssaki. Co prawda by??y one przez ca??Ä? erÄ? mezozoicznÄ? niewielkimi i nielicznie wystÄ?pujÄ?cymi zwierzÄ?tami, ale w miarÄ? up??ywu czasu ich znaczenie ros??o. Nie stanowi??y bezpo??rednio zagro??enia, ale poniewa?? czÄ???Ä? z nich by??a ro??lino??erna, stanowi??y dla wielkich gad??w konkurencjÄ?. SytuacjÄ? tych ostatnich pogarsza?? dodatkowo fakt, i?? jako wielkie zwierzÄ?ta musia??y ??yÄ? w du??ym rozproszeniu. Tylko w??wczas mog??y na znacznym, zajmowanym przez siebie obszarze, znale??Ä? odpowiedniÄ? ilo??Ä? po??ywienia. Gdy zaczÄ???y pojawiaÄ? siÄ? i dominowaÄ? ro??liny kwiatowe, ssaki by??y lepiej przystosowane do wykorzystywania tego rodzaju pokarmu i dlatego mog??y przetrwaÄ?. One r??wnie??, dziÄ?ki swojej sta??ocieplno??ci by??y mniej wra??liwe na zmiany czynnik??w atmosferycznych i to dawa??o im r??wnie?? wielkÄ? przewagÄ? nad dinozaurami. Konkurowanie o pokarm to nie jedyny spos??b, w jaki ssaki mog??y wp??ywaÄ? na liczebno??Ä? kopalnych gad??w lÄ?dowych.

W grÄ? wchodzi r??wnie?? ich drapie??nictwo oraz wszystko??erno??Ä?. Oczywi??cie trudno sobie wyobraziÄ?, aby niewielkie ssaki drapie??ne polowa??y na kilkudziesiÄ?cio- lub kilkusetkrotnie wiÄ?ksze od siebie dinozaury. Je??eli jednak przyjmiemy, ??e niekt??re z nich plÄ?drowa??y znalezione przez siebie gniazda gad??w i zjada??y ich jaja, to w??wczas nasze rozumowanie nabierze sensu. Nie by??by to wyjÄ?tek- podobnie zawleczone na NowÄ? ZelandiÄ? szczury wytÄ?pi??y wiele gatunk??w ptak??w, kt??re zak??ada??y gniazda na ziemi.

Wszystkie wymienione dotychczas przyczyny zag??ady dinozaur??w ??Ä?czy jedna cecha: zar??wno zar??wno zjawiska klimatyczne i geologiczne oraz konkurencja ze strony innych grup zwierzÄ?t i nieprzystosowanie do zachodzÄ?cych zmian sÄ? czynnikami ziemskimi, powsta??ymi na Ziemi i na Ziemi oddzia??ywujÄ?cymi. Ogrom katastrofy sprawia jednak, ??e przyczyn tragedii szuka siÄ? r??wnie?? poza ZiemiÄ?. Niekt??rzy usi??ujÄ? dopatrzyÄ? siÄ? zwiÄ?zku z okresowo- co 26 milion??w lat- pojawiajÄ?cymi siÄ? w pobli??u naszej planety gwiazdami. Nie by??a to chyba prawdziwa przyczyna, bowiem katastrofa kosmiczna musia??aby doprowadziÄ? do ca??kowitej zag??ady ??ycia i rozpoczÄ?cia ca??ej jego ewolucji na nowo. Mo??liwe jednak, ??e mniejsza kolizja kosmiczna spowodowa??a warunki, kt??rych nie mog??y prze??yÄ? dinozaury. Okazuje siÄ? bowiem, ??e przed 66 milionami lat na ZiemiÄ?, w pobli??u meksyka??skiego p????wyspu Jukatan, spad?? lecÄ?cy z prÄ?dko??ciÄ? 100 000 km/godz. wielki meteoryt o ??rednicy 10 km.

Jego upadek wywo??a?? trzÄ?sienia ziemi, burze i wielkie fale oceaniczne. Si??a eksplozji by??a znacznie wiÄ?ksza od wybuchu kilkudziesiÄ?ciu bomb atomowych. Podczas tej katastrofy wzbi??y siÄ? w powietrze wielkie masy py??u. Te z kolei spowi??y ZiemiÄ? ca??unem chmur, przez kt??re nie dociera??y ju?? do jej powierzchni promienie s??oneczne. Klimat siÄ? och??odzi??, po raz pierwszy w niekt??rych rejonach spad?? ??nieg, wymar??o wiele ro??lin stanowiÄ?cych pokarm dinozaur??w. Tego nie mog??y one ju?? prze??yÄ?.

Niska temperatura, ??nieg i g????d stopniowo doprowadzi??y te wielkie gady do ca??kowitej zag??ady. Sta??o siÄ? tak miÄ?dzy innymi i dlatego, ??e w czasie swojej d??ugiej ewolucji dinozaury wyczerpa??y dane im przez naturÄ? zdolno??ci przystosowywania siÄ? do warunk??w ??rodowiskowych. By??a to cena, straszna cena za wiele milion??w lat panowania i sukcesu ewolucyjnego.

Wymienione wy??ej przyczyny nie wyczerpujÄ? d??ugiej listy winnych zag??ady dinozaur??w, ale jedynie te mogÄ? byÄ? powa??nie brane pod uwagÄ?. Nie jest wykluczone, ??e oddzia??ywa?? nie jeden, ale wiele czynnik??w na raz i dopiero ich suma da??a tak przera??ajÄ?cy efekt. ByÄ? mo??e jednak nigdy nie dowiemy siÄ?, co naprawdÄ? wydarzy??o siÄ? ponad 60 milion??w lat temu.

Du??o ciekawych fakt??w
Cytuj:
1 UPADEK METEORYTU
Naukowcy odkryli warstwÄ? ska?? sprzed
65 milion??w lat,kt??ra zawiera??a du??e
ilo??ci irydu.Pierwiastek ten spotyka siÄ? stosunkowo
rzadko na Ziemi,ale za to bardzo czÄ?sto wystÄ?puje
on w meteorytach.
2 ZACIEMNIENIE S?O??CA
Py??, kt??ry wzbi?? siÄ? w atmosferÄ? po uderzeniu
meteorytu,zas??oni?? S??o??ce na d??ugie
lata. Poniewa?? bez ??wiat??a s??onecznego
nie mog??y rosnÄ?Ä? ro??liny,zwierzÄ?ta ro??lino??erne
musia??y wyginÄ?Ä? z g??odu. R??wnocze??nie wiele
zwierzÄ?t zamarz??o.


3 FALA UPA???W
Po opadniÄ?ciu py??u,para wodna powsta??a wskutek
upadku meteorytu,zatrzyma??a promienie
s??oneczne,co spowodowa??oby bardzo silne ogrzanie
powierzchni Ziemi (efekt cieplarniany).Znaczna
ilo??Ä? zwierzÄ?t wymar??a ,nie mogÄ?c znie??Ä? upa??u.

Tak wiÄ?c ??ycie Dinozaur??w, jak i ich tajemnicza ??mierÄ? nie jest nam do ko??ca znana.


A teraz co?? od siebie:
Spotka??em siÄ? jeszcze z takimi hipotezami:
"Mo??e dinozaury by??y g??upie? Gdyby to by??o prawdÄ?, dlaczego istnia??y tak d??ugo"
Mo??e dinozaury by??y za wielkie, ale ma??e te?? wygine??y"
Ja sÄ?dze, ??e wszystkie powy??ej wymienione przyczyny, jako?? wp??yne??y na istnienie dinozar????w... Niestety ??ycia im ju?? nie zwr??cimy :( ...


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Koniec Dynastii
PostNapisane: 28 kwietnia 2006, o 18:50 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 kwietnia 2006, o 21:17
Posty: 145
Dawids napisał(a):
Interia napisał(a):
W ??wiecie nauki pojawi??y siÄ? wÄ?tpliwo??ci, kt??re stawiajÄ? pod znakiem zapytania teoriÄ? o tym, ??e dinozaury wyginÄ???y z powodu uderzenia asteroidy ok. 65 mln lat temu. Czy nowa teoria wywo??a burzÄ? w ??wiecie nauki?


Dotychczas uznawano za najbardziej prawdopodobnÄ? teoriÄ?, kt??ra m??wi, i?? dinozaury wyginÄ???y w wyniku uderzenia asteroidy w rejonie meksyka??skiego p????wyspu Jukatan. Grupa naukowc??w pod przewodnictwem Gerty Keller z Uniwersytetu Princeton, przedstawi??a jednak innÄ? teoriÄ?.

Zgodnie z tÄ? teoriÄ?, do wyginiÄ?cia dinozaur??w dosz??o oko??o 300 tys. lat po upadku tej asteroidy. Poniewa?? rewelacje prof. Keller wywo??a??y liczne spory i zarzuty o b??Ä?dy w pomiarach, grupa naukowc??w z Princeton przeprowadzi??a dodatkowe badania.

Je??li naukowcy majÄ? racjÄ?, oznacza to, ??e na ZiemiÄ? spad??y w stosunkowo kr??tkim odstÄ?pie czasu dwa potÄ???ne skalne od??amki. Niestety miejsce uderzenia drugiej asteroidy nie jest znane.

Teoria prof. Keller to potÄ???ny wstrzÄ?s dla obecnego stanu wiedzy paleontologii. Czy w jego wyniku wyginÄ? rych??o zwolennicy obecnej teorii, czas poka??e.


Je??li kto?? jest zainteresowany tezami pani Keller - s??u??Ä? linkiem:

http://geoweb.princeton.edu/people/facu ... xulub.html

Dyskusja wywo??ana jej rewelacjami:

http://geoweb.princeton.edu/people/facu ... ebate.html

Dawids napisał(a):
Niestety ??ycia im ju?? nie zwr??cimy :( ...


Sp??jrz na to z innej strony - gdyby ??y??y do dzi??, niewykluczone, ??e byli??my co najwy??ej czym?? podobnym do szczura... WiÄ?c mo??e nie ma czego ??a??owaÄ?...

EDIT - Ups, przepraszam - zaraz kto?? zwr??ci mi uwagÄ?, ??e przecie?? czÄ???Ä? z nich ??yje do dzi??...

_________________
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 29 kwietnia 2006, o 08:46 
Offline
Karboński kotylozaur
Karboński kotylozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 marca 2006, o 14:44
Posty: 453
Lokalizacja: Małopolska
W jakim?? programie m??wili ??e drugi spad?? w indiach.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 29 kwietnia 2006, o 09:39 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 kwietnia 2006, o 21:17
Posty: 145
Dacosaurus napisał(a):
W jakim?? programie muwili ??e drugi spad?? w indiach.


Pewnie w programie "When dinosaurs roamed America" (u nas chyba "WÄ?dr??wki dinozaur??w), puszczanym swego czasu na Discovery - w ka??dym razie ja kojarzÄ?, ??e kto?? co?? podobnego tam m??wi??.

I rzeczywi??cie, okazuje siÄ?, ??e na dnie Morza Arabskiego niedaleko Bombaju znaleziono tzw. Shiva Crater. Niekt??rzy uwa??ajÄ? go za przyczynÄ? wzmo??onej aktywno??ci wulkanicznej w Indiach 65 mln lat temu.

http://astrobio.net/news/modules.php?op ... =0&thold=0

http://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous ... ccan_traps

Krater??w jest zresztÄ?, jak siÄ? okazuje, jeszcze wiÄ?cej:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous ... pact_event

_________________
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 29 kwietnia 2006, o 09:44 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 kwietnia 2006, o 16:50
Posty: 125
Ja oglÄ?da??em film gdzie m??wili o 5 meteorytach kt??re uderzy??y w ziemie z czego dwa z nich mia??y ??rednice 10 km.
:D

_________________
MAKRELUS


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 29 kwietnia 2006, o 09:51 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 24 kwietnia 2006, o 17:42
Posty: 155
Lokalizacja: Bełchatów
Imię i nazwisko: Tomasz Rutkowski
O 5 to ja wiem ale mniejszych kt??re uderzy??y w okresie istnenia jeszcze megafauny. ale nie przyczyni??y siÄ? one zbytnio do samego wyginiÄ?cia megafauny, poza tym pamietajmy ??e na ziemie spadlo wiele meteoryt??w, lecz w innych okresach, a je??eli jeden z nich spad?? w okresie wielkiego wymierania czy innych wa??niejszych wydarze?? wtedy o tym meteorycie robi siÄ? g??osno.

_________________
http://www.tomaszrutkowski.pl
http://pl.youtube.com/watch?v=43unDWTfkds SAVE OUR RAINFORESTS
"Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy." Poznaj całą prawdę... http://www.timiworld.fora.pl


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 29 kwietnia 2006, o 10:16 
Offline
Karboński kotylozaur
Karboński kotylozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 14 marca 2006, o 14:44
Posty: 453
Lokalizacja: Małopolska
Tak to by??o w ,,WÄ?dr??wkach Dinozaur??w''.


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 29 kwietnia 2006, o 18:01 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 16:04
Posty: 180
Lokalizacja: Przemysl,Podkarpacie
W National Geographic ostatnio pisali ze ssaki wygraly potyczke z wielkimi ptakami za pomoca... tlenu! 65 mlt bylo go okolo 14%-18% a 40 mln 23% a akurat wtedy pojawil sie gigant Indrikoterium!!


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Koniec Dynastii
PostNapisane: 2 czerwca 2006, o 19:11 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 kwietnia 2006, o 21:17
Posty: 145
WracajÄ?c jeszcze do pani Keller - widzÄ?, ??e nadal trwa przy swoim zdaniu:

http://dml.cmnh.org/2005May/msg00491.html

Przypomnia??o mi siÄ? te??, ??e w "?šwiecie Nauki" z lipca 2005 r. (konkretnie w Panoramie, str. 14-15) by?? kr??tki artyku?? po??wiÄ?cony jej tezom i dyskusji z nimi zwiÄ?zanej. Wie kto?? mo??e, jak ten sp??r siÄ? dalej rozwija?

_________________
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 6 lipca 2006, o 11:30 
Offline
Kambryjski trylobit
Kambryjski trylobit
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 6 lipca 2006, o 09:05
Posty: 33
Lokalizacja: ][_, ([]) ][_,
WITAM!!!

HJak to siÄ? sta??, ??e ssaki przetrwa??y, a dinozaury nie - przeciezx niektore dinozaury byly malutkie - np. kompsognat

i DLACZEGO NIEKT??RE RO??LINY WYMAR??Y A INNE NIE??

Pozdrawiam, czekjaÄ?c na odpowied??! :mrgreen:
KubRY?ĹĄ

_________________
][_, ([]) ][_,


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 6 lipca 2006, o 19:24 
Offline
Dewoński labirintodont
Dewoński labirintodont

Dołączył(a): 25 czerwca 2006, o 08:52
Posty: 321
Lokalizacja: Lubelskie
To proste- nawet, je??eli niekt??re z dinozaur??w, takie jak kompsognat, by??y ma??e, to ??yjÄ?ce w??wczas ssaki i ptaki by??y znacznie mniejsze, np. wiekszo??Ä? ssak??w by??a wielko??ci dzisiejszego szczura. Zag??ada objÄ???a, je??li siÄ? nie mylÄ?, wszystkie zwierzÄ?ta wiÄ?ksze od dzisiejszych wiewi??rek. Ma??e ssaki i ptaki przetrwa??y, by potem wyowoluowaÄ? w wieksze formy. Nie jestem do ko??ca pewny tego, co piszÄ?, dlatego proszÄ? znawcÄ? o korektÄ?.....

_________________
4 8 15 16 23 42


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 6 lipca 2006, o 19:49 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 kwietnia 2006, o 21:17
Posty: 145
Kubrys napisał(a):
WITAM!!!

HJak to siÄ? sta??, ??e ssaki przetrwa??y, a dinozaury nie - przeciezx niektore dinozaury byly malutkie - np. kompsognat


W kwestii formalnej - czÄ???Ä? dinozaur??w z kladu Neornithes przetrwa??a, a z drugiej strony niema??a czÄ???Ä? ssak??w (g????wnie nale??Ä?cych do torbaczy i multituberkulat??w) w??wczas wyginÄ???a; wiÄ?c to twierdzenie jest du??ym uog??lnieniem. (Nie wspominajÄ?c o tym, ??e wspomniany kompsognat wymar?? jakie?? 80 mln lat przed wymieraniem na prze??omie kredy i paleogenu...)

_________________
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona


Ostatnio edytowano 6 lipca 2006, o 19:52 przez Mixs, łącznie edytowano 2 razy

Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 6 lipca 2006, o 19:50 
Offline
Dewoński labirintodont
Dewoński labirintodont

Dołączył(a): 25 czerwca 2006, o 08:52
Posty: 321
Lokalizacja: Lubelskie
A tak naprawdÄ?, to wed??ug mnie najmniejsze dinozaury nie wyginÄ???y, tylko poprostu zako??czy??y tok ewolucji i sta??y sie ptakami....

_________________
4 8 15 16 23 42


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 7 lipca 2006, o 12:16 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 kwietnia 2006, o 21:17
Posty: 145
CHESTERAPTOR napisał(a):
A tak naprawdÄ?, to wed??ug mnie najmniejsze dinozaury nie wyginÄ???y, tylko poprostu zako??czy??y tok ewolucji i sta??y sie ptakami....


Tak tylko ??eby doprecyzowaÄ? - nie m??wisz o p????nokredowych ma??ych dinozaurach?

_________________
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 7 lipca 2006, o 20:06 
Offline
Dewoński labirintodont
Dewoński labirintodont

Dołączył(a): 25 czerwca 2006, o 08:52
Posty: 321
Lokalizacja: Lubelskie
M??wiÄ? o dinozaurach takich jak na przyk??ad Sinsauropteryx albo Microraptor.

_________________
4 8 15 16 23 42


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 7 lipca 2006, o 21:00 
CHESTERAPTOR napisał(a):
A tak naprawdÄ?, to wed??ug mnie najmniejsze dinozaury nie wyginÄ???y, tylko poprostu zako??czy??y tok ewolucji i sta??y sie ptakami....


A ja kompletnie nie rozumiÄ? tego zdania.
1. ??aden z kredowych nieptasich dinozaur??w nie jest przodkiem ptak??w.
2. Przodkami ptak??w byli: bezpo??rednio tylko jeden nieptasi dinozaur, po??rednio - ca??a linia jego przodk??w. To nie tak, ??e wszystkie dinozaury dosta??y skrzyde??.
3. Nie ma gatunk??w ko??czÄ?cych ewolucjÄ?.

CHESTERAPTOR napisał(a):
M??wiÄ? o dinozaurach takich jak na przyk??ad Sinsauropteryx albo Microraptor.


??aden z tych dinozaur??w nie by?? przodkiem ptak??w.


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 14 lipca 2006, o 07:22 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 12:39
Posty: 1606
Lokalizacja: Třinec, Česká republika
Mixs napisał(a):
I rzeczywi??cie, okazuje siÄ?, ??e na dnie Morza Arabskiego niedaleko Bombaju znaleziono tzw. Shiva Crater. Niekt??rzy uwa??ajÄ? go za przyczynÄ? wzmo??onej aktywno??ci wulkanicznej w Indiach 65 mln lat temu.


Niemozliwe. Anne-Lise Chenet obalila te teorie swymi badaniami. Udowodnila, ze asteroid "zlecial" na Ziemie "w polowie" wylewow wulkanicznych w Deccan Plateau w Indiach.

patrz. (oczywiscie po czesku :) ) http://www.wildprehistory.org/proc_dino ... ymreli.htm

_________________
Wild Prehistory


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 14 lipca 2006, o 08:30 
Offline
Sylurski fałdopłetwy
Sylurski fałdopłetwy
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 20 kwietnia 2006, o 21:17
Posty: 145
A o tym to nawet nie wiedzia??em... DziÄ?ki za sprostowanie.

_________________
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Wymieranie K-T
PostNapisane: 26 października 2006, o 15:17 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 5 sierpnia 2006, o 10:20
Posty: 1609
Lokalizacja: województwo mazowieckie
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Znalaz??em to na www.dinosaurier-web.de
Czy kto?? mo??e to przet??umaczyÄ?:
Dinosaurier-News 2006
Zweiter Meteorit und Vulkanausbr??che sorgten
f??r ein Extremklima in der Kreidezeit.

Vulkanausbr??che, Klimawandel und zwei Meteoriteneinschl?¤ge machten den Dinos den Garaus, sagt ein deutsch-amerikanisches Forscherteam.

Die letzten 400.000 Jahre der Kreidezeit waren eine entsetzliche Zeit: Gewaltige Vulkanausbr??che in Indien, ein schw??les Treibhausklima und der Meteoriteneinschlag im Golf von Mexiko brachten viele Lebewesen in Bedr?¤ngnis, berichtet ein Forscherteam um Gerta Keller von der Princeton University . F??r das Massensterben, bei dem neben den Dinosauriern insgesamt 70 Prozent aller Tierarten verschwanden, sei aber ein zweiter, noch schlimmerer Meteoriteneinschlag verantwortlich gewesen. Keller untersuchte zusammen mit Kollegen von der Universit?¤t Karlsruhe Gesteinsschichten in Texas, die am Ende der Kreidezeit vor etwa 65 Millionen Jahren abgelagert wurden. Den Forschern zufolge zeigen die Sedimente, dass der etwa zehn Kilometer gro??e Meteorit, der den 180 Kilometer gro??en Chicxulub-Krater im Golf von Mexiko hinterlie??, bereits 300.000 Jahre vor dem Ende der Dinosaurier auf der Erde einschlug.

Die neuen Untersuchungen best?¤tigen nach Meinung der Forscher ihre schon vor drei Jahren vertretene These, dass der Chicxulub-Einschlag selbst kein Massensterben verursachte. Das schlie??en sie aus der Untersuchung von Mikrofossilien. Keller zufolge stiegen die Temperaturen am Ende der Kreidezeit an Land um sieben bis acht und im Meer um drei bis vier Grad Celsius. Verantwortlich daf??r seien Treibhausgase gewesen, die zusammen mit gewaltigen Lavamengen in Indien aus der Erde quollen. "Die Temperaturen stiegen sehr schnell an, innerhalb von 20.000 Jahren", sagt Keller. "Dann blieb es etwa 100.000 Jahre warm, aber vor dem Massensterben hatten die Temperaturen wieder normale Werte erreicht." Winzige Meereslebewesen reagierten auf die Erw?¤rmung, indem sie zu Liliputanern wurden und besonders viel Nachwuchs produzierten, berichtet Keller in einem zweiten Vortrag.

Erst sp?¤ter versetzte ein zweiter Meteoriteneinschlag vielen Lebewesen den endg??ltigen Todessto??, so das Forscherteam. "Es gibt Hinweise darauf, dass der Einschlag Indien getroffen hat", sagt Keller. "Dort gibt es einen 500 Kilometer gro??en Krater namens Shiva." Der Forscherin zufolge hinterlie?? erst dieser Einschlag die ber??hmte Iridium-Schicht.

Andere Geologen halten Kellers Deutung der Ereignisse f??r viel zu kompliziert. "Ich glaube, dass man alle Beobachtungen durch ein einziges Ereignis, n?¤mlich den Meteoriteneinschlag im Golf von Mexiko, erkl?¤ren kann", schreibt etwa der Geologe Jan Smit von der Freien Universit?¤t Amsterdam auf seiner Homepage. "Keller zieht es dagegen vor, f??r jedes Ph?¤nomen eine eigene Erkl?¤rung zu liefern." Smit zufolge gibt es keinerlei Hinweis auf zwei Meteoriteneinschl?¤ge kurz nacheinander. Die fraglichen Ablagerungen seien alle durch den Chicxulub-Einschlag entstanden.

Gerte Keller (Universit?¤t von Princeton) et al: Beitrag auf der Jahrestagung der Geological Society of America (Abstract-Band 38, Nr. 7, S. 401)

_________________
Geologia UW


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: Re: Wymieranie K-T
PostNapisane: 26 października 2006, o 15:22 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 15 marca 2006, o 12:39
Posty: 1606
Lokalizacja: Třinec, Česká republika
dilong napisał(a):
Czy kto?? mo??e to przet??umaczyÄ?:
Dinosaurier-News 2006(...)


Juz wczesniej pisalem, ze moja znajomosc niemieckiego konczy sie na "Guten Tag", wiec nie bede probowal. :mrgreen:

Chyba chodzi o to:
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 192530.htm

_________________
Wild Prehistory


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł: koniec kredy
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, o 15:13 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 24 lipca 2008, o 14:37
Posty: 1012
Lokalizacja: beWYRYhills
Czy kreda kończy się z ostatnim gatunkiem amonita czy belemnita (a może czegoś innego)? Nie potrafię tego nigdzie znaleźć.
I czy perm kończy się z ostatnim trylobitem?
Z gĂłry dzieki


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 17 sierpnia 2008, o 20:03 
http://stratigraphy.org/danian.htm

http://stratigraphy.org/pertri.htm


Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, o 09:20 
Offline
Dewoński labirintodont
Dewoński labirintodont
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 czerwca 2006, o 10:31
Posty: 220
Lokalizacja: Sopot
A ja uważam,że (nie bijcie) wymarcie dinozaurów spowodowała planeta Nibiru. :oops:

_________________
http://pl.tunele.wikia.com/wiki/Tunele_Wiki - moja własna wiki o serii książek "Tunele" Rodericka Gordona i Briana Williamsa :)


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, o 21:56 
Offline
Dewoński labirintodont
Dewoński labirintodont
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 3 lipca 2009, o 16:41
Posty: 267
Lokalizacja: Reda
Imię i nazwisko: Tomasz Glowienke
misio napisał(a):
A ja uważam,że (nie bijcie) wymarcie dinozaurów spowodowała planeta Nibiru. :oops:


A co to jest takiego ? :|


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, o 22:13 
Offline
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 24 lipca 2008, o 14:37
Posty: 1012
Lokalizacja: beWYRYhills
Przyszły paleontolog napisał(a):
misio napisał(a):
A ja uważam,że (nie bijcie) wymarcie dinozaurów spowodowała planeta Nibiru. :oops:


A co to jest takiego ? :|


Niburu


Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  

Copyright © 2005-2013 Dinozaury.com! - z nami przeniesiesz się w czasie...
Powered by phpBBphpBB Group
Template made by DEVPPL/ThatBigForum
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL