Losy neandertalczyka

Dyskusje na temat ssaków kopalnych.
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Losy neandertalczyka

Post autor: Sebastian »

Losy neandertalczyka


ZwiÄ?zek neandertalczyka z cz??owiekiem wsp????czesnym jest od blisko stulecia przedmiotem spor??w antropolog??w. JednÄ? z wÄ?tpliwo??ci jest to, czy cz??owiek neandertalski m??g?? przyczyniÄ? siÄ? do pochodzenia wsp????czesnego cz??owieka.

Najnowsze badania wskazujÄ?, ??e cz??owiek neandertalski mia?? sw??j udzia?? genetyczny w ukszta??towaniu wsp????czesnego cz??owieka w Europie.

Po przebadaniu szczÄ?tk??w wczesnego wsp????czesnego cz??owieka z Europy, pochodzÄ?cych z Rumunii, Czech i Francji, Erik Trinkaus – profesor antropologii na Uniwersytecie Waszyngtona w St. Louis w USA, doszed?? do wniosku, ??e badane okazy wykazujÄ? obecno??Ä? cech neandertalskich.

Jego zdaniem, po przebadaniu prawid??owo zdiagnozowanych i datowanych skamienia??o??ci wczesnych Europejczyk??w, mo??na zaobserwowaÄ? w nich sta??e wystÄ?powanie anatomicznych w??a??ciwo??ci obecnych u cz??owieka neandertalskiego, kt??rych brak u wcze??niejszych ludzi z Afryki.

Jak twierdzi profesor Trinkaus, u przedstawicieli wczesnego cz??owieka wsp????czesnego w Europie odzwierciedlone sÄ? zar??wno dominujÄ?ce cechy ??wiadczÄ?ce o pochodzeniu od wczesnego cz??owieka z Afryki, jak i znaczny stopie?? domieszki cech tubylczych neandertalczyk??w.

Wykonane badania, po uwzglÄ?dnieniu licznych opracowa?? naukowych – dotyczÄ?cych genetyki cz??owieka – prowadzÄ? do wniosku, ??e neandertalczyk jako gatunek zosta?? wch??oniÄ?ty przez wsp????czesnych ludzi.

R??wnie wa??nym wnioskiem wyp??ywajÄ?cym z bada?? jest – zdaniem profesora Trinkausa – niewielka r????nica zachowa?? miÄ?dzy neandertalczykami a lud??mi, kt??rzy postrzegali siÄ? wzajemnie jako r??wnorzÄ?dne grupy spo??eczne.

Wyniki bada?? zosta??y opublikowane w ostatnim wydaniu „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

ODPOWIEDZ